ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 


       

       

H O T Ă R Â R E

 

privind: respingerea solicitării prefectului județului pentru completarea temeiului legal și eliminarea prevederilor referitoare la numirea domnului Gongone Mihai în funcția de șef serviciu la Serviciul de protecția plantelor Teleorman, din hotărârea Consiliului județean nr. 76/2006

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6413 din 28 august 2006 a președintelui Consiliului județean și raportul de specialitate nr. 6580 din 30 august 2006 al Serviciului juridic și contencios;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- adresa instituției prefectului județului Teleorman nr. II/6803 din 14 august 2006;

- prevederile art. 104 alin. 1 litera „f” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se respinge solicitarea prefectului județului pentru completarea temeiului legal și eliminarea prevederilor referitoare la numirea domnului Gongone Mihai în funcția de șef serviciu la Serviciul de protecția plantelor, din hotărârea Consiliului județean nr. 76/2006 privind eliberarea la cerere a domnului Iane Dumitru din funcția de șef serviciu la Serviciul de protecția plantelor Teleorman – serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 

 

 

 

          Art.2. Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZA            

                                                                                               Secretarul județului,

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie                     

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.81 din 31 august 2006