ROMÂNIA
 

 

 

 


                                                                                                                                                          

                                    CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                        

 

 

 

HOTĂRÂRE

  privind: alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 7463 din 29 septembrie 2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7464 din 29 septembrie 2006 al Serviciului Juridic și contencios;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile hotărârii Consiliului județean privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, înainte de termen, prin demisie, a domnului Vlad Eugen Ovidiu;

          - prevederile art. 113 alin. (1) și (2) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

În temeiul art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, domnul Badea Marius Rivera.

Art.2 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                            Jr. Vrabie Rodica

                                                                                     

Alexandria,

Nr. 101  din  30 septembrie 2006