CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

                

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

Privind> repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\ pentru subven]ionarea energiei termice livrat\ popula]iei pe anul 2006.

 

 

Consiliul Jude]ean Teleorman, întrunit în [edin]\ extraordinar\, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificat\ [i completat\,

          Având în vedere>

- expunerea de motive nr.7 din 03 ianuarie 2006 a  vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean  Putineanu Ion [i raportul de specialitate nr.6 din 03 ianuarie 2006 al Direc]iei Economice, Buget-Finante privind necesitatea repartiz\rii pe unit\]i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\ pentru subven]ionarea energiei termice livrat\ popula]iei pe anul 2006<

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate<

- adresa Ministerului Finan]elor Publice nr. 124364 /2005<

- procesul-verbal al comisiei jude]ene din 06 ianuarie 2006 încheiat în [edin]a pentru consultarea primarilor<

          - prevederile art.13 lit. „c” [i anexa nr. 6 din Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006<

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima tez\ din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificat\ [i completat\ [i ale art. 47 alin. (1) litera „e” ultima tez\ din Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului Jude]ean Teleorman, modificat [i completat.

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administra]iei publice locale nr.215/2001, modificat\ [i completat\,

 

 

H O T | R | { T E>

 

 

          Art.1. – Se aprob\ repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\ pentru subven]ionarea energiei termice livrat\ popula]iei pe anul 2006, conform anexei care face parte integrant\ din prezenta hot\râre.

 

Art.2. Pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman, prin Direc]ia Economic\, Buget-Finan]e, va urm\ri aducerea la ;ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r=ri<

 

Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorit\]ilor [i institu]iilor interesate, în termenul prev\zut de lege.

 

 

 

PRE{EDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZ|

                                                                                        Secretar general al jude]ului

            

                                                                                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 3  din 6 ianuarie 2006

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ANEXA

 

 

 la Hotararea nr. 3 din 6 ianuarie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E P A R T I Z A R E A

pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate

din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea

 energiei termice livrata populatiei pe anul 2006

 

 

 

 - mii lei -

 

 

Nr.           crt.

LOCALITATEA

PROGRAM 2006

 

 

1

ALEXANDRIA

1,960.20

 

 

2

ROSIORII DE VEDE

428.35

 

 

3

TURNU MAGURELE

970.35

 

 

4

VIDELE

382.10

 

 

 T O T A L  :

3,741.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea