CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind :       suplimentarea cheltuielilor de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu     Măgurele (România) –Nikopol (Bulgaria)”

 

 

            Consiliul Judeţean Teleorman , întrunit în şedinţă ordinară , conform prevederilor art.106 , alin.(1) din Legea administraţiei publice locale , nr.215/2001 , modificată şi completată ,

            Având in vedere:

            -expunerea de motive nr.7016 din 14.09.2006  a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman ,  Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr.7015 din 14.09.2006 al Direcţiilor Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională  şi  EconomicăBuget Finanţe ;

            -avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale , buget-finanţe , pentru activităţi economice , agricultură , învăţământ , sănătate , cultură , culte , sport şi tineret , precum şi pentru protecţie socială şi al Comisiei pentru administraţia publică locală , juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

            -prevederile art. 122  lit.”i „ din Ordonanţa de Urgenţă nr.34 / 2006 , privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;

            -prevederile art.15  alin (1)  lit.”a” şi alin(2) , precum si art. 42 din Ordonanţa de Urgenţă nr.45 / 2003 , privind finanţele publice locale, modificată şi completată ;

            -prevederile art.104 , alin.(1) lit.”b” şi alin.(3) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001,modificată şi completată .

            In temeiul dispoziţiilor art.109 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.(1) Se suplimentează cheltuielile de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” , în limita sumei de 31 154 RON .

(2) Plăţile vor fi efectuate procentual de către cei doi beneficiari locali respectiv:

                    -Consiliul Judeţean Teleorman – 60%

                    -Consiliul Local Turnu Măgurele – 40%.

Art.2.Achiziţionarea serviciilor suplimentare de proiectare se va face  prin negocierea fără publicarea  prealabilă a unui anunţ de participare, cu firma SC Artvad Proiect Grup SRL, contractantul iniţial.

Art.3.Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion, prin direcţiile de specialitate , va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art.4.Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate , în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 86  din  septembrie 2006