Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 


 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : participarea Consiliului Județean Teleorman, în parteneriat cu Consiliile Locale Turnu Măgurele și Zimnicea, la manifestările culturale și sportive “Serbările Dunării”, din perioada 29 iunie–1 iulie 2006

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

 

          Având în vedere :

– expunerea de motive nr. 4201 din 9 iunie 2006, întocmită de vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul de specialitate nr. 3790 din 9 iunie 2006 al Direcției economice, buget–finanțe și Direcției pentru educație, sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice, privind necesitatea completării programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de către Consiliul Județean;

–       avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități economice, activități științifice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

–       referatul a patru consilieri județeni înregistrat la nr. 3790 din 24 mai 2006;

–       prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 7 din 1 februarie 2006;

– prevederile cap. I, subcapitolul B, punctul 9 din anexa 11 la Legea nr. 379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006;

– prevederile art.104 alin. (1) litera „n” din Legea nr. 215/2001 modificată și completată și ale art. 47, alin. (1), litera „m” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se completează programul activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2006, aprobat prin hotărârea Consiliului județean nr. 7 din 1 februarie a.c. cu participarea la activitățile cultural–artistice și sportive “Serbările Dunării” organizate cu ocazia “Zilei Dunării”, în parteneriat cu Consiliile Locale Turnu Măgurele și Zimnicea.

Art. 2 Se alocă suma de 50.000 RON pentru co–finanțarea de către Consiliul Județean Teleorman a acțiunilor prevăzute la art. 1, din care 30.000 RON la Consiliul Local Turnu Măgurele și 20.000 RON la Consiliul Local Zimnicea.

Art. 3 Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu, prin Direcția economică, buget–finanțe și Direcția pentru educație, sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al județului, prin compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                      Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                           Jr.Rodica Vrabie

 

    

 

 

 

 

Alexandria

Nr.58 din 21 iunie 2006