2007

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1
din 15 ianuarie 2007

privind : repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale a cotei de 20% din   sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007.

Hotararea nr. 2
din 15 ianuarie 2007
privind : stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora.
Hotararea nr. 3
din 15 ianuarie 2007
privind : repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2007 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

Hotararea nr.4 din 31 ianuarie 2007

 

privind :  utilizarea în anul 2007 a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman. 
Hotararea nr. 5 din 31 ianuarie 2007 privind : majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu  Măgurele
Hotararea nr.6 din 31 ianuarie 2007 privind : actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi suplimentarea cheltuielilor la obiectivul  de investiţii „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” , pentru lucrări de construcţii , proiectare  şi supervizare
Hotararea nr.7 din 31 ianuarie 2007 privind : actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii ’’ Fluidizarea circulaţiei  spre punctul de frontieră Turnu Măgurele   –   Nicopole, prin reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurele– limită judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’              
Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2007 privind : actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare  drum  de   legătură  rutieră    între  oraşul  Videle şi  DN  61 (Milcovăţu) prin  modernizerea DJ 601D, km  14+514  -  27+214, Mereni - Videle   şi  DJ 612,    km   0+000 –  6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) - Mereni ’’ finanţată    prin programul  Phare 2004 –2006, Coeziune Economică şi Socială. 
Hotararea nr. 9 din 31 ianuarie 2007 privind : actualizarea  indicatorilor  tehnico  – economici  şi cofinanţării aplicaţiei  ISPA  2002/RO/16/P/PE/024 ,, Sistem    Integrat    de Management  al   Deşeurilor  în  Judeţul  Teleorman”.  
Hotararea nr.10 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007. 
Hotararea nr.11 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază  pe anul 2007 ale instituţii- lor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judeţean Teleorman. 
Hotararea nr.12 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pentru anul 2007. 
Hotararea nr.13 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2007. 
Hotararea nr.14 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2007. 
Hotararea nr.15 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2007 
Hotararea nr.16 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru anul 2007 
Hotararea nr.17 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, pentru anul 2007
Hotararea nr.18 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2007 
Hotararea nr.19 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibilotecii judeţene Teleorman  “Marin Preda”, pentru anul 2007 
Hotararea nr.20 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Servicii, pentru anul 2007 
Hotararea nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman pentru anul 2007 
Hotararea nr.22 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2007 
Hotararea nr.23 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Pază a judeţului Teleorman, pentru anul 2007 
Hotararea nr.24 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii Speciale Roşiorii de Vede,  pentru anul 2007 
Hotararea nr.25 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic al Şcolii Speciale de Fete Alexandria, pentru anul 2007 
Hotararea nr. 26 din 31 ianuarie 2007 privind : avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a  Spitalului Judeţean Alexandria care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 
Hotararea nr. 27 din 31  ianuarie 2007 privind : numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman  în consiliile etice ale spitalelor publice care funcţionează în imobilele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 
Hotararea nr. 28 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază şi Protocol 
Hotararea nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind : aprobarea subînchirierii unui spaţiu medical aflat în proprietatea privată a judeţului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. M.  Filipescu,  nr. 32  
Hotararea nr. 30 din 31 ianuarie 2007 privind : modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială. 
Hotararea nr. 31 din 31 ianuarie 2007 privind : stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman  
Hotararea nr. 32 din 7 februarie 2007 privind : includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km 120+700
Hotararea nr. 33 din 7 februarie 2007 privind : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.72 din 7 iulie 2006 privind aprobarea finanţării execuţiei unui monument  comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Dănuţ Vasilică 
Hotararea nr. 34 din 7 februarie 2007 privind : stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, pe anul 2007 
Hotararea nr. 35 din 7 februarie 2007 privind : închirierea ferryboat-ului Europa” aflat în administrarea S.C. EUROBAC S.R.L.Turnu Măgurele
Hotararea nr. 36 din 7 februarie 2007 pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club sportiv, cu activitatea principală de baschet şi aprobarea contribuţiei financiare pentru anul 2007.
Hotararea nr. 37 din 29 martie 2007 pentru : aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor  tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în faza studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 38 din 29 martie 2007 privind : aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului pe anul 2006   
Hotararea nr. 39 din 29 martie 2007 privind : aprobarea programului activităţilor de cultură, recreere, religie şi sport ce se organizează şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2007 
Hotararea nr. 40 din 29 martie 2007 privind : darea în folosinţă gratuită Spitalului municipal ,,Caritas” a unei părţi din imobilul ,,Substaţie Roşiorii de Vede”, proprietate privată a judeţului,  pentru desfăşurarea de activitaţi medicale
Hotararea nr. 41 din 29 martie 2007 privind : desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor, delegat de Consiliul Judeţean Teleorman în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
Hotararea nr. 42 din 29 martie 2007 privind : reorganizarea componenţei Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman , aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005 
Hotararea nr. 43 din 29 martie 2007 pentru : modificarea  Programului de transport judeţean, aprobat prin  hotărârea Consiliului Judeţean  Teleorman nr.37/2004 
Hotararea nr. 44 din 29 martie 2007  privind : completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman  
Hotararea nr. 45 din 29 martie 2007 pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005 
Hotararea nr. 46 din 29 martie 2007 pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman  nr.124 din 18 decembrie 2006 
Hotararea nr. 47 din 29 martie 2007 privind : asocierea judeţului Teleorman cu municipiul Turnu Măgurele şi S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înfiinţării “Centrului de Management al Apei - Turnu Măgurele” 
Hotararea nr. 48 din 29 martie 2007 privind :  utilizarea parţialăFondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului  Judeţean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanţarea proiectului ,,Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe a Spitalului Judeţean Alexandria”. 
Hotararea nr. 49 din 29 martie 2007 privind : aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare unitate primire urgenţe” din cadrul Spitalului Judeţean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate  
Hotararea nr. 50 din 11 aprilie 2007

privind :  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007

Hotararea nr. 51 din 24 aprilie 2007

 privind : constatarea încetării unui mandat de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 52 din 24 aprilie 2007 privind : asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”
Hotararea nr. 53 din 24 aprilie 2007 pentru : modificarea Hotărârii Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007 
Hotararea nr. 54 din 24 aprilie 2007

privind : propunerea pensionării pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman şi continuarea activitaţii pe perioada de 6 luni.

Hotararea nr. 55 din 24 aprilie 2007

 privind : modificarea statului de funcţii al Direcţie Generale de Servicii Teleorman

Hotararea nr. 56 din 24 aprilie 2007 privind : încadrarea domnului Ciocan Florea, director general al Directiei Generale de Servicii Teleorman corespunzator studiilor absolvite. 
Hotararea nr. 58 din 15 mai 2007 privind : aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Judeţean Teleorman şi Oficiul de Plaţi şi Contractare Phare, pentru  proiectul   ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”. 
Hotararea nr. 59 din 15 mai 2007

 privind:  asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea  Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi  canalizare din judeţul Teleorman

Hotararea nr. 60 din 15 mai 2007 privind : darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor spaţii din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman 
Hotararea nr. 61 din 15 mai 2007

privind: aprobarea Actului constitutiv şi Statutului AsociaţieiCentrul de Management al Apei Turnu Măgurele

Hotararea nr. 62 din 15 mai 2007 pentru : modificarea şi completarea Programului activităţilor de cultură, recreere, religie şi sport ce se organizează şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2007 
Hotararea nr. 63 din 15 mai 2007 privind : utilizarea parţială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului judeţean pentru completarea finanţării Programului acţiunilor cultural-sportive, pe anul 2007.
Hotararea nr. 64 din 15 mai 2007 privind : suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al  Serviciului de  Cooperare  Internă  şi Internaţională, prin acordul părţilor 
Hotararea nr. 65 din 15 mai 2007 privind : numirea, temporară, în funcţia de director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, a doamnei Popescu Elena Carmen, pĂnă la organizarea şi ocuparea postului prin concurs sau examen pe perioadă determinată, potrivit legii.  
Hotararea nr. 66 din 15 mai 2007 pentru : completarea Hotărârii Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006 
Hotararea nr. 67 din 15 mai 2007 pentru : modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale  Direcţiei de Pază a Judeţului Teleorman, pentru anul 2007           
Hotararea nr. 68 din 15 mai 2007 privind : alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman 
Hotararea nr. 69 din 13 iunie 2007 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007
Hotararea nr.70 din 13 iunie 2007 privind : darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Pază a Judeţului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul judeţului  
Hotararea nr. 71 din 28 mai 2007 privind : stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2007
Hotararea nr.72 din 28 iunie 2007 privind: modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004 
Hotararea nr.73 din 28 iunie 2007 privind : încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a  mandatului de consilier judeţean al domnului Badea Marius Rivera şi declararea locului de consilier judeţean vacant 
Hotararea nr.74 din 28 iunie 2007 privind : modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern, pe  termen lung, pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publicede  interes judeţean.
Hotararea nr. 75 din 28 iunie 2007 privind : trecerea  locuinţelor de serviciu, proprietate publică a judeţului, din  administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roşiorii de Vede şi Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază şi Protocol  - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman  
Hotararea nr.76 din 28 iunie 2007 privind : modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman pentru anul 2007
Hotararea nr.77 din 28 iunie 2007 privind : numirea domnului Ciocan Florea în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Servicii Teleorman  
Hotararea nr.78 din 28 iunie 2007 privind: modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”
Hotararea nr.79 din 28 iunie 2007 privind : modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, pentru anul 2007
Hotararea nr. 80 din 28 iunie 2007 privind : atribuirea în administrare a unei părţi din imobilul proprietate publică a judeţului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1 bis, Şcolii Speciale de Fete Alexandria 
Hotararea nr. 81 din 28 iunie 2007 privind : aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman 
Hotararea nr.82 din 26 iulie 2007 privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007
Hotararea nr. 83 din 26 iulie 2007 privind : darea în administrare, respectiv atribuirea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate  publică a judeţului Teleorman
Hotaraea nr.84 din 26 iulie 2007 privind : aprobarea închirierii  unor spaţii,  proprietate publică a judeţului Teleorman 
Hotaraea nr.86 din 26 iulie 2007 privind : aprobarea criteriilor de  ocupare şi repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază şi Protocol  
Hotaraea nr. 87 din 26 iulie 2007 privind : actualizarea  tarifelor  pentru  eliberarea  de  acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei  unor  obiective în  zona  drumurilor  judeţene, utilizarea şi închirierea unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate  şi/sau  de  gabarit  de  către  autovehicule înmatriculate  în ţară
Hotaraea nr. 88 din 26 iulie 2007 privind : aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuţ”
Hotaraea nr. 89 din 26 iulie 2007 privind : trecerea unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 71-73, din proprietatea publică a judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în proprietatea  publică a statului  şi administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  
Hotaraea nr. 90 din 26 iulie 2007 privind : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman  nr. 25 din 30 aprilie 2001  
Hotaraea nr. 93 din 17 august 2007 privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007
Hotararea nr. 95 din 30 august 2007 privind: completarea comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător.
Hotararea nr. 96 din 30 august 2007 prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Codrea Ion şi se declară vacant locul de consilier judeţean.
Hotararea nr. 97 din 30 august 2007 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reparaţie capitală la podul situat  pe DJ 612, km 33+640 peste pârâul Clăniţa la Băbăiţa”
Hotararea nr. 98 din 30 august 2007

privind: modificarea numărului de personal, a statului de funcţii  şi a organigramei Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”

Hotararea nr. 99 din 30 august 2007 privind : modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman pentru anul 2007 
Hotararea nr. 100 din 30 august 2007

privind: înfiinţarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoanele adulte cu handicap Videle, centru fără personalitate juridică în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman

Hotararea nr. 101 din 30 august 2007

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Hotararea nr. 103 din 30 august 2007 privind: însuşirea propunerii de încadrare a unor drumuri vicinale, în categoria funcţională a drumurilor comunale din judeţul Teleorman
Hotararea nr. 104 din 30 august 2007

privind:  contribuţia Consiliului Judeţean Teleorman la finanţarea unor activităţi sportive şi de tineret pe anul 2007   

Hotararea nr. 105 din 30 august 2007

privind: modificarea şi completarea Programului activităţilor de cultură, recreere, religie şi sport ce se organizează şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2007

Hotararea nr. 106 din 30 august 2007 prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Pitiş Petre şi se declară vacant locul de consilier judeţean.
Hotararea nr. 117 din 28 septembrie 2007 privind: completarea comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Hotararea nr. 118 din 28 septembrie 2007

privind: schimbarea denumirii Ansamblului de cântece şi dansuri al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, precum şi a Festivalului–concurs naţional de muzică populară

Hotararea nr.119 din 26 octombrie 2007 privind: completarea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
Hotararea nr. 120 din 26 octombrie 2007

privind: aprobarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a  unui anunţ de participare, urmare a situaţiei de urgenţă stabilită prin expertiză tehnică, pentru lucrări de proiectare şi construire a variantei ocolitoare provizorie de circulaţie la obiectivul de investiţie ,,Pod pe DJ 504 B km 18+191 peste pârâul Câinelui la Gărăgău”

Hotararea nr.121 din 26 octombrie 2007 pentru: modificarea Hotărârilor Consiliului Judeţean nr. 16 din 9 august 2004, nr. 119 din 29 noiembrie 2006 şi nr. 40 din 29 martie 2007 cu privire la administrarea domeniului privat al judeţului Teleorman 
Hotararea nr.122 din 26 octombrie 2007 privind: modificarea statului de funcţii  al  Serviciului Informatic 
Hotararea nr.123 din 26 octombrie 2007 privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol Teleorman
Hotararea nr.124 din 26 octombrie 2007 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmboviţa – Gratia -Poeni - Siliştea- Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca -Dobroteşti, Km. 44+240÷ Km 104+890 (55,450 km)” şi a cheltuielilor necesare implementarii  
Hotararea nr.125 din 26 octombrie 2007 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vităneşti-Băbăiţa, km 17+400÷58+000 (40,60 km)”, şi a cheltuielilor necesare implementarii  
Hotararea nr.126 din 26 octombrie 2007 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 504, Limita Jud. Giurgiu- Alexandria- Orbeasca- Tătărăştii de Sus, Km. 30+000÷Km 110+700 (79,784 km)” şi a cheltuielilor necesare implementarii  
Hotararea nr.127 din 26 octombrie 2007 privind: aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 601F, Coşoteni-Vedea-Mavrodin, Km 0+000÷Km 23+500 ( 23,5 Km )” şi a cheltuielilor necesare implementarii  
Hotararea nr.128 din 26 octombrie 2007 privind: atribuirea în  folosinţă gratuită, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale-Unitatea Militară 0572 Bucureşti, a unui spaţiu   proprietate publică a judeţului Teleorman  
Hotararea nr. 130 din 26 octombrie 2007 pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul
Hotararea nr.133 din 26 octombrie 2007 privind: aprobarea decontării contravalorii cursului de perfecţionare - “Dezvoltarea abilităţilor de leadership managerial” organizat de Camera de Meserii şi Profesii Libere din România  la care a participat domnul Florescu Adrian, consilier judeţean 
Hotararea nr.134 din 7 decembrie 2007 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2007.
Hotararea nr.135 din 7 decembrie 2007 pentru: modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.1 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007.
Hotararea nr.136 din 7 decembrie 2007 pentru: modificarea anexelor nr.9 şi 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.11 din 31 ianuarie 2007.

Hotararea nr.137din 7 decembrie 2007

privind: modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al  Judeţului Teleorman
Hotararea nr.138 din 7 decembrie 2007 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman   
Hotararea nr.139 din 7 decembrie 2007 privind: aprobarea cofinanţării Proiectului "Şcoală Incluzivă şi de Calitate   pentru Comunităţile Dezavantajate din Judeţul Teleorman″ finanţat prin programul PHARE 2005/017-553.01.01.02 “Acces la educaţie  pentru grupurile  dezavantajate”
Hotararea nr.140 din 7 decembrie 2007 pentru: prelungirea închirierii unor spaţii medicale situate în municipiul Alexandria str. Mihăiţă Filipescu nr. 32, aflate în proprietatea privată a judeţului Teleorman  
Hotararea nr.141 din 7 decembrie 2007 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 601B, Siliştea-Puranii de Sus, km 23+859 – km 27+559” în faza studiu de fezabilitate            
Hotararea nr.142 din 7 decembrie 2007 pentru: modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 şi nr. 32 din 15 octombrie 2004, cu privire la administrarea domeniului privat al judeţului 
Hotararea nr.143 din 7 decembrie 2007 pentru: modificarea  Hotărârii  Consiliului   Judeţean   Teleorman  nr.  59   din  15  mai   2007   privind    asocierea    judeţului   Teleorman   cu municipiile Alexandria, Roşiorii  de Vede, Turnu Măgurele  şi         oraşele  Zimnicea  şi  Videle  pentru  înfiinţarea   Operatorului   Regional  Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Teleorman 
Hotararea nr. 144 din 7 decembrie 2007

privind: aprobarea cofinanţării proiectului „Master Plan privind  refacerea şi reabilitarea capitalului natural al solului în judeţul Teleorman” finanţat prin programul Phare CBC 2005 România - Bulgaria

Hotararea nr. 145 din 7 decembrie 2007

privind : aprobarea cofinanţării proiectului „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru barajele aflate pe pârâul Vîjiştea, în localităţile Vităneşti, Mîrzăneşti, Răsmireşti din judeţul Teleorman”  finanţat prin programul PHARE CES 2005

Hotararea nr. 146 din 7 decembrie 2007

privind: aprobarea asocierii judeţului Teleorman  cu localităţile Alexandria, Zimnicea, Bujoru, Botoroaga, Conţeşti, Storobăneasa şi Smârdioasa în vederea realizării  proiectului „Dreptul la proprietate şi incluziune socială a comunităţilor de romi din judeţul Teleorman” şi a cofinanţării acestuia

Hotararea nr. 147 din 7 decembrie 2007

privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului   Judeţean Teleorman nr.124 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmboviţa – Gratia -Poeni - Siliştea- Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca -Dobroteşti, Km. 44+240 ÷ Km 104+890 (55,450 km)”

Hotararea nr.148 din 7 decembrie 2007 privind: modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 din 15 mai 2007, cu privire la aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Judeţean Teleorman şi Oficiul de Plaţi şi Contractare Phare, pentru proiectul ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.