BACK     

                                                ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O TĂ R Â R E     

                                                                                                                                                                   

         

 

privind :       actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii ’’ Fluidizarea circulaţiei  spre punctul de frontieră Turnu Măgurele     Nicopole, prin reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurele– limită judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’

              

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit  în şedinţa ordinară, conform  prevederilor  art.  106,  alin. (1) din  Legea  administraţiei  publice  locale   nr. 215/ 2001, modificată si completată,

 

Având in vedere:

- expunerea de motive nr.783 din  24.01.2007  a Vicepreşedintelui  Consiliului Judeţean Teleorman , Marius Rivera Badea şi raportul de specialitate nr.784 din 24.01.2007 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională , privind  aprobarea cofinanţării  investiţieiFluidizarea circulaţiei spre punctul de  frontieră Turnu Măgurele   - Nicopole, prin reabilitarea primară  a  DJ  546  Turnu Măgurele  - limită judeţ Olt, km 4+000 - km 40 + 000“;

-  rapoartele de avizare ale comisiilor de studii si prognoze economico-sociale, buget  - finanţe,  pentru  activitaţi  stiinţifice,  activitaţi  economice,  agricultură,  invăţământ, sănătate, cultură, culte, sport si tineret, precum şi  protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător ;

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 120/29 noiembrie 2006, cu privire la aprobarea cofinanţării proiectului  ’’ Fluidizarea    circulaţiei  spre      punctul   de   frontieră    Turnu Măgurele      Nicopole, prin  reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurele– limită judeţ Olt, km  4+000 – km 40+000 ’’ ;

-   prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale ;       

-  prevederile art. 104, alin.(1), litera “b” şi alin (3), litera “f”, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată si completată .

 

 

In temeiul  dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 

  215/2001, modificată si completată,

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “ Fluidizarea circulaţiei spre punctul de  frontieră Turnu Măgurele   - Nicopole prin reabilitarea primară  a  DJ  546  Turnu Măgurele  - limită judeţ Olt, km 4+000 - km 40 + 000 “,  după cum urmează :                                         

          a) Valoarea totală a investiţiei                    - 5.354.237,28 Euro

                        din care – C+M                                       - 4.396.296,03  Euro

          b)  Surse de finanţare

                  -  Fonduri PHARE                                 - 3.163.296,03 Euro

                  -  Buget National                                   - 1.233.000,00 Euro

                  -  Buget Local                                        -    957.941,25 Euro

          c)  Amplasament

               DJ 546 km 4+000 - km 40 + 000

          d)  Capacităţi

            - lungime drum                                                         36,00  km

            - lăţime platformă                                                       8,00   m

            - lăţime parte carosabilă                                             6,00   m

            - lăţime acostament                                                  2x1.00  m

           e)  Termen de punere în funcţiune                        30 noiembrie 2008

 

Art.2.  Se modifică valoarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Teleorman la realizarea obiectivului de investiţii, la capitolul cheltuieli neeligibile, după cum urmează :

               Valoarea totală                                                957.941 Euro

     din care – C+M                                                        -

Art.3. Consiliul Judeţean Teleorman va asigura plata cheltuielilor suplimentare necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului, rezultate în urma procesului de execuţie a lucrărilor, ca urmare a unor situaţii neprevăzute în documentaţia iniţială .

Art.4.  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 120 din 29 noiembrie 2006 se modifică în mod corespunzător .

Art.5. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu  Nicolae Dragnea

 

                                                                                           

 

  Contrasemnează

 

       Secretar al judeţului,

   Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,                                                                                 

Nr. 7 din 31 ianuarie 2007

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 


                                                          CONSILIUL JUDEŢEA                                                                                                              PROIECT

HOTĂRÂRE

         

 

privind : aprobarea  cofinanţării  investiţiei  ,,   Fluidizarea    circulaţiei  

               spre      punctul   de   frontieră    Turnu Măgurele     Nicopole   

               prin  reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurele– limită  

               judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’ finanţată prin programul

               Phare 2004/016 -784.01.01

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit de îndată în şedinţa ordinară, conform  prevederilor  art.  106,  alin.  2 şi 4 din  Legea  administraţiei  publice  locale,   nr. 215/ 2001, modificată si completată,

Având in vedere:

- expunerea de motive nr. 9038 din  21.11. 2006  a Vicepreşedintelui  Consiliului Judeţean Teleorman, Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr. 9037 din 21.11.2006 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională privind  aprobarea cofinanţării  investiţieiFluidizarea circulaţiei spre punctul de  frontieră Turnu Măgurele   - Nicopole prin reabilitarea primară  a  DJ  546  Turnu Măgurele  - limită judeţ Olt, km 4+000 - km 40 + 000”    finanţată prin programul Phare 2004/016-784.01.01;

- avizul comisiei  de studii si prognoze economico-sociale, buget  - finanţe,  pentru  activitaţi  stiinţifice,  activitaţi  economice,  agricultură,  invăţământ, sănătate, cultură, culte, sport si tineret precum şi pentru protecţia socială;

- instrucţiunea nr. 36/15.09.2006 a O.P.C.P., scrisoarea nr.737971/12.09.2006 a M.F.P, Direcţia generală legislaţie impozite indirecte ;

-  adresa nr. 41.258 din 20.11.2006 a Ministerului Integrării Europene ;

- Hotărârea nr.78/29 iulie 2005 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţiiFluidizarea    circulaţiei spre      punctul   de   frontieră    Turnu Măgurele      Nicopole    prin  reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurelelimită   judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’   în faza proiect tehnic ;

- Memorandumul de Finanţare pentru 2004 -  Program Phare de Cooperare Transfrontalieră pentru România, semnat la data de 8 aprilie 2005 ;

- prevederile art.40, alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele  publice   locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 104, alin.(1), litera “b” şi alin (3), litera “f”, din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată si completată si ale art.47 alin.1, litera “k” din Regulamentul de organizare si funcţionare a  Consiliului Judeţean, modificat si completat;

 

 

 

In temeiul  dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 

  25/2001, modificată si completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă cofinanţarea investiţieiFluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu  MăgureleNicopole prin reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurelelimită judeţ Olt, km 4 + 000 – km 40 + 000 ”  finanţată prin programul Phare RO 2004/016-784.01.01, după cum urmează:

  1. Valoarea totală a investiţiei                      - 4.542.244,03  Euro

                      din care – C+M                               - 4.396.296,03  Euro

              Surse de finanţare :

                  -  Fonduri PHARE                               - 3.297.222,03 Euro

                  - Cofinanţare :

                    Buget National                                   - 1.099.074,00 Euro

                  - Cheltuieli neeligibile:

              Consiliul Judeţean Teleorman                    -    145.948,00  Euro

                             (cheltuieli  de  proiectare, obţinere avize  şi  acorduri,   cota de 0,5%

                               pentru   casa  constructorilor,   taxa  aferentă  pentru    inspecţia   în  

                     construcţii, consultanţa şi managementul proiectului -UIP şi cota de  

                     TVA aferentă acestor cheltuieli).                                                                                         

2. Capacităţi:

            - lungime drum                                                         36,00 km

            - laţime platformă                                                       8,00   m

            - laţime parte carosabilă                                             6,00   m

            - laţime acostament                                                 2x1.00  m

   

Art.2. Contribuţia Consiliului Judeţean la cofinanţarea proiectului este de                  145.948,00 Euro, reprezentând  cheltuielile neeligibile - cheltuieli de proiectare, obţinere avize şi acorduri, cota de 0,5% pentru casa constructorilor, taxa aferentă inspecţiei în construcţii, consultanţa şi managementul proiectului (UIP) şi cota de TVA aferentă acestor cheltuieli, - ceea ce înseamnă 2,7 % din totalul proiectului în valoare de 4.542.244,03 Euro.

Art. 3. Consiliul Judeţean Teleorman va asigura plata cheltuielilor pentru finanţările suplimentare rezultate în urma procesului de execuţie a lucrărilor, ca urmare a unor situaţii neprevăzute în documentaţia iniţială, dar necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului.

Art.4. Direcţia Economică, Buget - Finanţe si Direcţia Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională vor lua măsuri de aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5. Secretarul judetului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDINTE,

 

Liviu  Nicolae Dragnea

               

  Alexandria,

Nr……..   din ………….. 2006