BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN               


 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

         privind: numirea domnului Ciocan Florea în funcția de director general al Direcției Generale de Servicii Teleorman

 

         Consiliul Județean Teleorman,întrunit în ședință ordinară conform art. 94 alin.(1) din  Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,

         Având în vedere:

-   expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistrată sub nr.5615 din 18.06.2007 și raportul de specialitate nr.5616 din 18.06.2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii în funcția de director general al Direcției Generale de Servicii Teleorman a domnului Ciocan Florea;

-   procesul–verbal al Comisiei de examinare din data de 8 iunie 2007;

-   raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-   prevederile art. 12 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată și completată;

-   prevederile art.1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazăîn sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit. e), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5), art. 104 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Domnul Ciocan Florea, inspector de specialitate grad profesional I, se numește în funcția de director general al Direcției Generale de Servicii, cu un salariu de bază lunar de 922 lei și o indemnizație de conducere de 55% din salariul de bază.

 

Art.2. Hotărârea Consiliului Județean nr. 132 din 31 octombrie 2005 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 77 din 28 iunie 2007