BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 


 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: aprobarea decontării contravalorii cursului de perfecționare - “Dezvoltarea abilităților de leadership managerial” organizat de Camera de Meserii și Profesii Libere din România  la care a participat domnul Florescu Adrian, consilier județean

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.10054 din 22 octombrie 2007 a domnului Florescu Adrian, consilier județean și raportul de specialitate nr.10053 din 22 octombrie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind aprobarea decontării contravalorii cursului de perfecționare efectuat de domnul Florescu Adrian – consilier județean;

-       cererea nr.9900 din 16 octombrie 2007 a domnului Florescu Adrian;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.41 alin. (1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă plata cursului de perfecționare: “Dezvoltarea abilităților de leadership managerial” organizat de Camera de Meserii și Profesii Libere din România  la care a participat domnul Florescu Adrian, consilier județean.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituției interesate, Direcției economice, buget-finanțe și persoanei nominalizate la art.1, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

    Rodica Vrabie  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 133 din 26 octombrie 2007