BACK     

                      

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

         privind: încadrarea domnului Ciocan Florea , director general al Direcției Generale de Servicii Teleorman, corespunzător studiilor absolvite.

 

         Consiliul Județean Teleorman,întrunit în ședință extraordinară  conform art. 94 alin.(2) din  Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,

          Avândîn vedereî

          - expunerea de motive nr. 3678 din 19 aprilie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 3679 din 19 aprilie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitateaîncadrării  domnului Ciocan Florea, director general al Direcției Generale de Servicii Teleorman corespunzător studiilor absolviteî

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilorî

- prevederile art.8 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazăîn sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publicăî

- prevederile art.91 alin.(2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. Domnul  Ciocan Florea , director general al Direcției Generale de Servicii se încadrează, în urma studiilor absolvite, cu un salariu de bază lunar de 922 lei , corespunzător funcției de inspector de specialitate grad profesional I și o indemnizație de conducere de 55% din salariul de bază.

 

          Art.2. Hotărârea Consiliului Județean nr. 132 din 31 octombrie 2005 se modificăîn mod corespunzător.

 

          Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punereaîn aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor si persoanei interesate,în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                              

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI

Jr. Rodica Vrabie        

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.56 din 24 aprilie 2007