BACK               

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: modificarea statului de funcții al Direcție Generale de Servicii Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 3676 din 19 aprilie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, dl. Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 3677 din 19 aprilie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării statului de funcții al Direcției Generale de Servicii Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se modifică statul de funcții al Direcției Generale de Servicii Teleorman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI

Jr. Rodica Vrabie    

 

 

 

 

 

 

 

          

Alexandria,

Nr. 55 din  24 aprilie 2007