BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                                                  

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- Raportul nr. 6896 din 20 iulie 2007 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 6897 din 20 iulie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe și Direcției tehnice privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2007 ;

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

 - prevederile hotărârii nr. 682 din 12 iulie 2007 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prin care se avizează favorabil contractarea de către Județul Teleorman a împrumutului în valoare de 40.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes județean;

- prevederile art. 1, alin. (3) din H.C.J. nr. 93/30 septembrie 2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern, pe termen lung, pentru finanțarea unor lucrării de investiții publice de interes județean, modificată și completată prin H.C.J. nr. 74/28 iunie 2007.

          - prevederile art.19 alin.(1), litera ,,a” și alin. (2), art.36 alin. (1) și art. 41 din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și ,,f” și alin..(3) lit.,,a” din Legea nr.215/2001, republicată ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

         

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007, conform anexei nr.1

         Art.2. Se aprobă modificarea și completarea ,,Listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului în anul 2007”, conform anexei nr.2 .

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe și Direcția tehnică, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                     

                                                                                          

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                            Secretar al județului,                                                                                

jr. Rodica Vrabie

 

         Alexandria,

Nr. 82  din 26  iulie  2007