BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: completarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4061 din 03 mai 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, și raportul de specialitate nr.4063 din 03 mai 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- adresa nr. 27876/X/2007 din 03 mai 2007 a  Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se completează Capitolul V. ,,Obligațiile locatorului” din contractul de închiriere cadru, aprobat prin art. 6 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006, privind atribuirea unor spații pentru instituții publice și partide politice, după cum urmează: ,,5.3.  Contravaloarea îmbunătățirilor efectuate cu acceptul locatorului, prin Direcția Tehnică, va fi recuperată de locatar din valoarea chiriei, pe bază de documente justificative”. 

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al județului,

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.66 din 15 mai 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                      DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET- FINANȚE

Nr. 4063 din 03 mai 2007

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea completării Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr.   

               51 din 19 mai 2006

 

 

Prin Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006, s-a aprobat atribuirea unor spații pentru instituții publice și partide politice.

La art. 6 din hotărâre s-a aprobat contractul de închiriere cadru pentru spațiile locative cu destinația de sedii. 

În baza acestei hotărâri s-a încheiat contractul de închiriere nr. 8 din 31 mai 2006 cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, pentru spațiul în suprafață de 721,56 mp cu terenul aferent în cotă indiviză, amplasat la demisolul și etajul I al clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Av. Colfescu, nr. 63, județul Teleorman .

Închirierea s-a făcut pentru o perioadă de 10 ani începând cu data de 1 iunie 2006, cu plata unei chirii de 1,10 lei(RON)/m.p./lună, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 5 ani la termenul scadent, cu aprobarea Consiliului Județean Teleorman.

 Conform prevederilor din contract, locatarul este obligat să efectuieze din proprie inițiativă reparațiile ce-i incumbă, care nu necesită autorizație de construire conform prevederilor legale iar lucrările care necesită eliberarea unei autorizații de construire numai cu acordul scris al locatorului.

Prin adresa nr. 27876/X/2007 din 03 mai 2007, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, ne face cunoscut că la spațiul situat în municipiul Alexandria, str. Av. Colfescu, nr. 63, ocupat cu contract de închiriere  și aflat în domeniul privat al județului Teleorman, au  efectuat din proprie inițiativă lucrări de înlocuire ferestre cu termopan și solicită completarea Capitolului V. ,,Obligațiile locatorului” din contractului de închiriere nr. 8 din 31 mai 2006, cu un articol care să dea posibilitatea recuperării contravalorii îmbunătățirilor efectuate, pe bază de documente justificative.

Această solicitare s-a facut deoarece valoarea lucrărilor este foarte mare iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, solicită recuperarea cheltuielilor efectuate, din chiria lunară ce urmează a fi platită locatorului.

Având în vedere că la expirarea perioadei de închiriere, spațiul revine la Consiliul Județean  Teleorman,  inclusiv îmbunătățirile efectuate de locatarul actual, propunem recuperarea de către locatar a contravaloarii îmbunătățirilor efectuate, pe bază de documente justificative, din valoarea chiriei.

În acest sens considerăm necesară completarea contractului de închiriere cadru, aprobat prin art. 6 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006, privind atribuirea unor spații pentru instituții publice și partide politice, astfel: Capitolul V. ,,Obligațiile locatorului”, se completează după cum urmează: ,,5.3.Contravaloarea îmbunătățirilor efectuate cu acceptul locatorului, prin Direcția Tehnică, va fi recuperată de locatar din valoarea chiriei, pe bază de documente justificative”.

Potrivit prevederilor Cap. IX, punctul 9.1. din contractul cadru, orice modificare a contractului se face prin act adițional încheiat între părțile contractante, astfel că este necesar să se completeze contractul printr-un act adițional.

Potrivit prevederilor hotărârii sus menționate, în aceleași condiții au fost închiriate spații din domeniul public și privat al județului Teleorman și cu 3 partide politice.

 Deoarece și contractele de închiriere cu partidele politice, au fost încheiate conform contractului cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006, este necesar să se încheie acte adiționale și la aceste contracte.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea completării Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

        Piperea Victor                                                                       Stoian Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV/SE/2ex

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. 4061 din 03 mai 2007

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: completarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr.   

               51 din 19 mai 2006

Prin Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 51 din 19 mai 2006, s-a aprobat atribuirea unor spații pentru instituții publice și partide politice.

În baza acestei hotărâri s-au încheiat contracte de închiriere cu Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman și 3 partide politice pentru o perioadă de 10 ani cu posibilitarea prelungirii pentru maximum 5 ani.

Spațiile ce au fost atribuite fac parte din domeniul public și privat al județului Teleorman.

Conform prevederilor din contract, locatarul este obligat să efectuieze din proprie inițiativă reparațiile ce-i incumbă, care nu necesită autorizație de construire conform prevederilor legale iar lucrările care necesită eliberarea unei autorizații de construire se fac numai cu acordul scris al locatorului.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, ocupă cu contract de închiriere spațiul amplasat la demisolul și etajul I al clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Av. Colfescu, nr. 63, județul Teleorman. La sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman  s-au efectuat lucrări de înlocuire ferestre cu termopan.

Deoarece valoarea lucrărilor este mare, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, propune recuperarea cheltuielilor efectuate, din chiria lunară ce urmează a fi platită locatorului.

 În acest sens solicită completarea contractului de închiriere nr. 8 din 31 mai 2006, cu un articol care să dea posibilitatea recuperării contravalorii îmbunătățirilor efectuate, pe bază de documente justificativedin valoarea chiriei.

Având în vedere că la expirarea perioadei de închiriere, spațiile revin la Consiliul Județean  Teleorman cu îmbunătățirile efectuate de locatarul actual, propunem recuperarea de către locatar a contravalorii îmbunătățirilor efectuate, pe bază de documente justificative, din valoarea chiriei.

Având în vedere, considerentele expuse și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

                                                           Ion Putineanu

PI/LA/2ex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV/LA/2ex