BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                                                                                                 

                      

 

H O T Ă R Â R E

 

privind:  modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 15 mai 2007, cu privire la aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru proiectul ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr.11523/640 din 3 decembrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului județean, domnul Bălan Ilie și raportul de specialitate nr.11705 din 6 decembrie 2007 elaborat de Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională;

-         avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean;

-         prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.58/15 mai 2007;

-  prevederile Memorandumului de Finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru  masura ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman, România”;

-         prevederile art.91 alin. (1) lit. „b” și „f” și alin.(3) lit.”d” din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată.

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.I. - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.58 din 15 mai 2007 se modifică după cum urmează:

 

 

          1. Art.1. va avea următorul cuprins:

        „Art.1. - Se aprobă Acordul de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru  proiectul  ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 – „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiește anexa la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.58 din 15 mai 2007.”        

         

          2. Art.2. va avea următorul cuprins:

„Art.2. - In calitate de Beneficiar Final al proiectului, Consiliul Județean Teleorman îl împuternicește pe domnul vicepreședinte Bălan Ilie, să semneze Acordul de Implementare.”

 

 Art.II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 148 din 7 decembrie  2007

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ               

       ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

Nr.11705 / 6 decembrie 2007

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Privind: modificarea hotărârii nr. 58 din 15 mai 2007, cu privire la aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru  proiectul   ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare a contribuit sub forma asistenței financiare nerambursabile, la finanțarea măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

Măsura se află în categoria de investiții care intră sub incidenta anexei nr.II a Directivei de Evaluare a Mediului nr.85/337/CEE, amendată prin Directiva nr. 97/11/CE. și va fi implementată și finanțată în conformitate cu prevederile cuprinse în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă ce priveste această măsură, precum și cu respectarea condițiilor impuse de Acordul Cadru între cele două părți, Comisia Europeană reprezentând Comunitatea și Guvernul României reprezentând Beneficiarul..

În Memorandumul de Înțelegere privind Utilizarea Fondului Național pentru ISPA, semnat între Guvernul României și Comisia Europeană, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1328/2000 se prevede posibilitatea Agenției de Implementare – Oficiul de Plați și Contractare Phare (OPCP), din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, de a delega responsabilitățile sale privind implementarea acestor măsuri ISPA, Beneficiarului Final desemnat prin proiectele de referință.

In acest sens, în luna iunie 2005, între oficiul de Plăți și Contractare Phare și Consiliul Județean Teleorman, a fost incheiat un Acord de Implementare, semnat de părți, prin care Agenția de Implementare ( OPCP) delegă autorității publice județene - Beneficiar Final al Măsurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/024, responsabilitățile și obligațiile ce derivă din implementarea proiectului.

Ulterior, în baza condițiilor prevăzute în Secțiunea II a anexei nr. III.2 la Memorandumul de finanțare ISPA Măsura 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, semnat la  Bruxelles la  data de 16 Decembrie 2003 și la București la data  de 21 mai 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 344 bis/2005, coroborate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere la care s-a facut referire mai sus a apărut posibilitatea delegării exprese de către Agenția de Implementare către  Consiliului Județean Teleorman – Beneficiar Final al asistenței acordate prin ISPA, ca organism de guvernare locală ce poate efectua cheltuieli eligibile, pe lângă atribuția de implementare a măsurii și a responsabilităților privind licitarea, contractarea, aprobarea plăților și implementarea tehnică a Măsurii.

In aplicarea acestor prevederi a fost întocmit un nou Acord de Implementare, completat și cu aceste prevederi exprese, ce se va încheia între Ministerul Economiei si Finantelor  acționând prin Oficiul de Plăți și Contractare PHARE ( „OPCP”) și Consiliul Judetean Teleorman, funcționând în conformitate cu Legea administrației publice locale nr. 215/2001, în calitate de Beneficiar Final.

După aprobare, acest Acord a fost transmis către  Ministerul Economiei si Finantelor -Oficiul de Plăți și Contractare PHARE ( „OPCP”), însă până la aceasta dată nu a fost retransmis Consiliului Judetean Teleorman, semnat de toate părțile implicate.

Prin adresa nr.103467 din 30 noiembrie 2007, se tramsmite un alt acord cadru actualizat, însoțit de rugămintea   domnului  Secretar de Stat Eugen Orlando Teodorovici, adresată tuturor părților semnatare ale Acordurilor de Implementare inițiale, ca până la data de 14 decembrie a.c., acestea să procedeze la actualizarea acordurilor proprii, în scopul accelerării implementării măsurilor ISPA și a delegării către beneficiarii finali ai acestor măsuri, a atribuțiilor de licitare-contractare, management tehnic și de contract.

Urmare acestor recomandări, s-a impus actualizarea Acordului de Implementare aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.58/15 mai 2007.

Prin Acordul Cadru  actualizat,  părțile au stabilit cadrului de lansare a procedurii de achiziții publice, de implementare a Măsurii și definirea drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Părților, cadrul administrativ, tehnic și legal pentru aplicarea măsurilor finanțate în România prin intermediul programului de Asistență Financiara Comunitară.

Principalele modificări intervenite se referă la responsabilitățile asumate de Beneficiarul Final în ceea ce privește:

- licitarea și contractarea, în condițiile legislației române privind achizițiile publice, pentru contractele ce urmează a fi încheiate începând cu data semnării prezentului acord;

- managementul de contract, managementul financiar și implementarea tehnică pentru toate componentele măsurii.

- îndeplinirea funcțiilor delegate primite precum și a tuturor obligațiilor cu maximă diligență și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și a oricăror prevederi contractuale care ar avea aplicabilitate.”

De asemenea intervin modificări în ceea ce privește:

-         termenul de pastrare a documentatiilor se reduce de la 7 la 5 ani;

-         respectarea de catre Beneficiarul Final a condiționalităților impuse de Memorandumul de Finanțare;

-         efectarea ultimei plăți după ce s-au îndeplinit toate conditionalitățile de la punctul 8.3 din Memorandumul de Finanțare;

-         asumarea responsabilitatii Beneficiarului Final privind eligibilitatea plăților (acestea trebuie să fie efectuate in conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanțare și a contractelor de lucrări);

Procedura  de licitare și contractare se derulează cu respectarea prevederilor OUG 34/2006.

Beneficiarul Final va fi responsabil cu derularea procedurilor de licitație și va transmite spre avizare către OPCP  anunțurile de licitație și documentația de atribuire. OPCP are obligația de a aviza în termen de 5 zile lucrătoare anunțurile de licitație și respectiv 15 zile lucrătoare documentația de atribuire.

De asemenea Beneficiarul Final  trebuie să se asigure că OPCP va aviza contractele și totodată, se vor intreprinde demersurile necesare pentru păstrarea garanției de bună execuție.

Acest Acord de implementare va fi avizat de către Autoritatea de Management ex-ISPA, din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, în calitate de Autoritate Responsabilă pentru managementul general și coordonarea  operațiunilor aferente Fondului de Coeziune, respectiv măsurilor ISPA ce continuă după data aderării României la Uniunea Europeana ca măsuri aprobate în baza Regulamentului nr. 1164/1994 și Mininisterul Mediului și Dezvoltării Durabile, în calitate de Autoritate Competentă.

      În respectarea acestui Acord, Beneficiarul Final are capacitatea legală și tehnică de a încheia și executa Prezentul Acord; în acest sens acesta garantează că are și va menține toate autorizările interne sau de altă natură care să ii permită să semneze, să fie parte și să execute prezentul Acord, precum și orice altă autorizație, permis, sau alt document de orice natură care i-ar fi necesar în

acest sens și garantează că toate informațiile furnizate în scopul raportării către Oficiul de Plăți și Contractare Phare, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Autoritatea de Management pentru Infrastructură și autoritatea de Plată, sunt precise și pot fi justificate prin înmânarea documentelor originale întocmite de Contractorii de Servicii, de Bunuri și de Lucrări.

          Acordul de Implementare intră în vigoare la data avizării de către Autoritatea de Management pentru Infrastructură și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și rămâne valid pe întreaga perioadă de valabilitate a Memorandumului de Finanțare. Durata prezentului acord nu va prejudicia drepturile Părților care și-ar avea izvorul în prezentul Acord, sau care sunt în legătură cu acesta.

 

Având în vedere cele expuse,  în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea modificării hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 15 mai 2007, cu privire la aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru  proiectul   ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

DIRECTOR,

 

  

 


                                                                                                                   

VICEPREȘEDINTE

 

 

Nr.11523 din 3 decembrie 2007

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind:  modificarea hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 15 mai 2007, cu privire la aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru  proiectul   ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

În concordanță cu prevederile Memorandumului de Finanțare semnat pentru masura ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 – „Sistem integrat de management  al deșeurilor în județul Teleorman” și cu Acordul Cadru încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, Consiliul Județean Teleorman în calitate de Beneficial Final poate prelua de la Autoritatea de Implementare, în speță Oficiul de Plăți și Contractare Phare din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, atribuția de implementare a măsurii, respectiv responsabilități și obligații privind implementarea Măsurii.

Ulterior, din aplicarea  înțelegerilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană ce guvernează implementarea măsurilor ISPA, s-a convenit ca în mod expres pe lângă atribuțiile ce țin de obligațiile și responsabilitățile impuse prin măsuri, să poată fi delegate de către Agenția de Implementare, Beneficiarilor Finali și atribuții privind licitarea, contractarea, aprobarea plăților și implementarea tehnică a Măsurii.

In aplicarea acestor prevederi  între Oficiul de Plăți și Contractare Phare Consiliul Județean Teleorman, s-a încheiat un Acord de Implementare completat cu aceste prevederi exprese, care la data de 15 mai 2007, a fost aprobat de către autoritatea publică județeană prin hotărârea nr.58.

După aprobare, acest Acord a fost transmis către  Ministerul Economiei si Finantelor -Oficiul de Plăți și Contractare PHARE ( „OPCP”), însă până la aceasta dată nu a fost retransmis Consiliului Judetean Teleorman, semnat de toate părțile implicate.

De altfel, prin adresa nr.103467 din 30 noiembrie 2007, domnul Secretar de Stat Eugen Orlando Teodorovici solicită tuturor părților semnatare ale Acordurilor de Implementare ca până la data de 14 decembrie a.c., acestea să fie semnate în scopul accelerării implementării măsurilor ISPA și a delegării către beneficiarii finali ai acestor măsuri, a atribuțiilor de licitare-contractare, management tehnic și de contract.

De asemenea prin aceste solicitări se are în vedere și accelerarea  autorizării plăților de la O.P.C.P. către toți beneficiarii finali ai măsurilor ex-ISPA.

Urmare acestor solicitări, s-a impus actualizarea Acordului de Implementare aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.58/15 mai 2007.

Intre Acordul de implementare aprobat inițial de Consiliul Județean Teleorman prin hotărârea nr.58/15 mai 2007 și cel care este supus aprobării in prezent, au intervenit câteva diferențe privind termenul de păstrare a documentațiilor, de la 7 ani la 5 ani.

Beneficiarul Final este răspunzător de respectarea prevederilor din Memorandumul de finanțare și de îndeplinirea condiționalităților de la art.8.3, referitoare la asigurarea terenului, înființarea unității de implementare și numirea managerului de proiect, încheierea acordului de parteneriat cu municipalitățile din județ.

Aceste  condiționalități au fost îndeplinite de către Consiliul Județean Teleorman.

De asemenea, Beneficiarul Final este răspunzător de cheltuielile efectuate, fiind pasibil de recuperarea cheltuielilor ce nu sunt conforme Memorandumului de Finanțare.

 

Având în vedere considerentele expuse și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Integrare și Dezvoltare Regională, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului județean.

 

 

 

 

 

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

 

Bălan Ilie