BACK                        

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru : modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007

 

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

Având în vedere :

–        expunerea de motive nr. 4294 din 10 mai 2007, întocmită de vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul de specialitate nr. 4295 din 10 mai 2007 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcției economice, buget–finanțe, privind necesitatea modificării și completării Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de către Consiliul Județean;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

– Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 29 martie 2007 privind aprobarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, anexa 2, cap. I, pct. 9;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 1, 4, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se modifică și se completează anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 29 martie 2007 privind aprobarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcția economică, buget–finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

 

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                       Jr. Rodica VRABIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.62 din 15 mai 2007


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                                                   ANEXA

                                                                                                                                                                                    la Hotărârea nr. 62 din 15 mai 2007

 

 

 

PROGRAMUL

manifestărilor competițiilor și acțiunilor care se organizeză și finanțează în anul 2007 de la capitolul “Cultură, recreere, religie și sport”

– manifestări de cultură, recreere, religie –

 

Perioada

Manifestarea / activitatea

Organizatori

Participanți / beneficiari

Observații

Cost

– lei –

Albumul monografic al Teleormanului

 pliante de prezentare ”Teleormanul turistic”

ian

realizarea de materiale de prezentare

Consiliul Județean

participanții la întâlnirile oficiale ale CJ

500 ex album și câte 500 ex pentru fiecare pliant

– Tipărire :          13.900

TOTAL :            13.900

Revista “CALIGRAF “

periodic (lunar) de cultură

 ian–dec

revistă de cultură editată sub egida CJ Teleorman

Consiliul Județean

Editura “Teleormanul”

cu difuzare națională

 costul editării unui număr lunar : circa 1800 lei

– Tipărire :          21.600

TOTAL :            21.600

DRAGOBETE

mesaje de iubire

 feb–mar

– concursul de mesaje de iubire

– editarea antologiei “Floare Albastră”

Consiliul Județean

Editura “Teleormanul”

Inspectoratul Școlar

cetățenii din Teleorman

 participare preponderentă a elevilor de liceu

– Premii :                  900

– Tipărire :             1500

TOTAL :               2400

CONCURSUL ”LIVIU TĂTAR”

concurs interjudețean de fizică

apr

ediția a VIII-a a concursului de fizică

Consiliul Județean

Inspectoratul Școlar

elevi din 8 județe

se asigură premiile pentru laureați

– Premii :                3000

TOTAL :               3000

”ADEVĂRAT A ÎNVIAT”

acțiuni specifice Sărbătorilor de Paști

apr

manifestări cultural–artistice specifice

Sărbătorilor de Paști

Consiliul Județean

Primăriile

preșcolarii și elevii din mediul rural

recompensarea copiilor care participă la realizarea programelor artistice, precum și a celor care provin din familii cu posibilități materiale reduse

– Organizare :    146.200

TOTAL :          146.200

 

 

 

 

Perioada

Manifestarea / activitatea

Organizatori

Participanți / beneficiari

Observații

Cost

– lei –

ODĂ BUCURIEI

concurs muzical pentru elevi

09 mai

concurs muzical pentru elevii de liceu și gimnaziu

Consiliul Județean

instituțiile de cultură ale CJT

Inspectoratul Școlar

elevii (categoriile liceu și gimnaziu) din Teleorman

secțiile : vioară, chitară, acordeon, suflători, instrumente populare

– Premii :                3000

TOTAL :               3000

FAMILIA MEA, EUROPA

concurs de creație literară pentru elevi

09 mai

concurs de creație literară pentru elevi

Consiliul Județean

Inspectoratul Școlar

elevii din Teleorman

secțiunile : eseu, poezie

– Premii :                1200

TOTAL :               1200

COPIII EUROPEI 2007

cunoașterea UE de către elevii teleormăneni

15 mai

acțiuni cu elevii pentru cunoașterea UE

Consiliul Județean

Inspectoratul Școlar

elevii din municipiile și orașele Teleormanului

acțiunea se va finaliza cu un ghid pentru elevi despre UE și Europa

– Premii :                  500

– Tipărire :               500

TOTAL :               1000

“Serbările Dunării “

manifestări cultural–artistice și sportive de marcare a statutului dunărean al Teleormanului

mai

manifestări cultural–artistice și sportive pentru marcarea statutului dunărean al Teleormanului

Consiliul Județean

Primăriile

cetățenii din localitățile riverane Dunării

 jocuri și concursuri populare de divertisment, întreceri sportive, spectacole realizate de artiști profesioniști, manifestări artistice ale unor ansambluri de amatori, parada portului popular, carnaval etc.

– Organizare :    170.000

TOTAL :          170.000

”zâmbet de copil”

acțiuni specifice Zilei Internaționale a Copilului  

iun

manifestări cultural–artistice specifice

Zilei Internaționale a Copilului

Consiliul Județean

Primăriile

preșcolarii și elevii din mediul rural

recompensarea copiilor care participă la realizarea programelor artistice, precum și a celor care provin din familii cu posibilități materiale reduse

– Organizare :    120.000

TOTAL :          120.000

OLIMPICII TELEORMANULUI

premianții la faza națională a olimpiadei pe obiecte de studiu

iun

recompensarea olimpicilor școlari

Consiliul Județean

Inspectoratul Școlar

pentru locurile I–III, mențiuni, premii speciale

premierea elevilor și a profesorilor care i-au pregătit

– Premii :                8000

TOTAL :               8000

 

 

Perioada

Manifestarea / activitatea

Organizatori

Participanți / beneficiari

Observații

Cost

– lei –

VALURILE DUNĂRII

concurs de artă plastică pentru elevi și artiștii amatori

29 iun

concurs artă plastică cu lucrări dedicate Dunării

Consiliul Județean

Primăria Tr. Măgurele

Primăria Zimnicea

 

elevii și artiștii plastici amatori din Teleorman

 

secțiunile : pictură, grafică

– Premii :                1200

TOTAL :               1200

DUNĂREA ALBASTRĂ

acțiuni culturale, artistice și de divertisment dedicate Zilei Internaționale a Dunării

29 iun

–spectacole de muzică modernă și populară

–concursuri divertisment

–târg meșteri populari

Consiliul Județean

Primăria Tr. Măgurele

Primăria Zimnicea

–soliști/formații invitate

–meșteri populari

 

– Organizare :      10.000

TOTAL :            10.000

CULORILE CÂMPIEI

concurs–expoziție de desen și pictură

 sept

– concurs-expoziție de desen și pictură

Consiliul Județean

instituțiile de cultură ale CJT

Inspectoratul Școlar

elevii din Teleorman

 participare preponderentă a elevilor de gimnaziu

– Premii :                1500

TOTAL :               1500

COPIII NOȘTRI TALENTAȚI

creație literară a copiilor

nov

– concurs de literatură

– editarea antologiei “Copiii noștri talentați”

Consiliul Județean

Editura “Teleormanul”

BJ “Marin Preda”

elevii din Teleorman

participare preponderentă a elevilor din ciclurile primar și gimnazial

– Premii :                1500

– Tipărire :             3500

TOTAL :               5000

AM VENIT ȘI NOI ODATĂ

tradiții și obiceiuri de iarnă

dec

– concurs de măști populare

– tradiții și obiceiuri de iarnă

Consiliul Județean

instituțiile de cultură ale CJT

Inspectoratul Școlar

elevi din județul Teleorman

participare preponderentă a elevilor din ciclurile primar și gimnazial

– Premii :                  200

– Organiz :               800

TOTAL :               1000

Premiile “CALIGRAF”

creație literară

dec

creație literară publicată în cursul anului 2006

Consiliul Județean

Editura “Teleormanul”

scriitori din județul Teleorman

–

Premii :                   2000

TOTAL :               2000

 

 

Perioada

Manifestarea / activitatea

Organizatori

Participanți / beneficiari

Observații

Cost

– lei –

LITERAȚII SUDULUI

sprijinirea creației literare teleormănene

2007

achiziționarea cărților unor autori teleormăneni

Consiliul Județean

în funcție de aparițiile din 2007

în funcție de aparițiile din 2007

– Tipărire :             9000

TOTAL :               9000

”IN MEMORIAM”

monument în memoria artistului Liviu Vasilică

2007

construirea unui monument în memoria artistului Liviu Vasilică

Consiliul Județean

cetățenii județului Teleorman

suma a fost aprobată prin hotărâre a Consiliul Județean

TOTAL :          500.000

TOTAL

1.020.000

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

 

 

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

VICEPREȘEDINTE

Nr. 4294 din 10 mai 2007

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind aprobarea modificării și completării Programului activităților de cultură, recreere, religie și sportce se organizează sau se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 39/2007

 

 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevede la art. 91 alin.(5), lit. a), ca atribuție a consiliilor județene, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația (pct.1), cultura (pct. 4) și sportul (pct. 6).

Finanțarea programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, se face în conformitate cu Cap. I, pct. 9, lit. b), c), d) din Anexa 9 la Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007.

Locuitorii județului Teleorman au manifestat permanent un interes deosebit pentru activitățile de cultură, recreere, religie și sport, dovedit prin participarea la manifestările și competițiile desfășurate la nivelul localităților, județean și național, ceea ce a determinat necesitatea întocmirii unui program propriu al Consiliului Județean, care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 39 din 29 martie 2007.

Ca urmare a solicitărilor primite din partea comunităților din județ, formulate ulterior aprobării programului, a apărut necesitatea organizării și finanțării suplimentare a unor manifestări culturale de interes județean, ceea ce impune completarea programului aprobat inițial.

1/. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, sub genericul ”Adevărat a Înviat”, au fost organizate pentru preșcolarii și elevii din mediul rural manifestări cultural–artistice specifice, participanții, precum și copiii proveniți din familii cu posibilități materiale modeste primind pachete cu produse tradiționale specifice.

2/. Odată cu organizarea conferinței “Rolul autorităților teritoriale în managementul bazinelor fluviale–Dunărea“, Teleormanul s-a afirmat la nivel național și european ca regiune dunăreană importantă, inițierea de către Consiliul Județean Teleorman a proiectului de trecere a Dunării cu ferry–boatul la Turnu Măgurele–Nikopol, confirmând vocația dunăreană a Teleormanului. Perspectivele de dezvoltare a Teleormanului sunt legate indisolubil de satutul său de județ transfrontalier și de fluviul Dunărea. Cooperarea și colaborarea culturală, economică și socială a comunităților de pe cele două maluri ale fluviului, precum și gestionarea eficientă a resurselor de apă sunt legate tot de Dunăre. Din aceste motive se impune orientarea activității Consiliului Județean și spre această zonă, inclusiv prin acțiuni mediatice care să favorizeze atragerea investitorilor în localitățile teleormănene riverane Dunării. 

Intenționăm ca din 2007 să instituim organizarea, sub genericul ”Serbările Dunării”, a unor ample manifestări, care să răspundă acestor deziderate. Activitățile vizează acțiuni de interes județean, indiferent de localitatea în care se desfășoară și dorim ca acestea să creeze condiții de continuitate pentru anii următori, să devină tradiționale și să se extindă la toate localitățile teleormănene de pe malul Dunării. Programul manifestărilor artistice și al competițiilor sportive ce vor fi organizate și finanțate de Consiliul Județean Teleorman a fost definitivat după consultarea cu consiliile locale respective.

3/. Prin tradiție, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, se organizează în localitățile județului manifestări culturale, sportive și de divertisment specifice, acestea fiind mai ample în municipii/orașe și mai reduse în comune, în funcție de resursele financiare ale consiliilor locale. Pentru sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor din mediul rural, Consiliul Județean inițiază programul ”Zâmbet de copil”, prin care sunt recompensați cu pachete copiii care participă la realizarea programelor dedicate zilei de 1 Iunie, precum și cei care provin din familii cu posibilități materiale reduse.

Sumele necesare finanțării acțiunilor cu care se modifică și completează Programul activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează sau se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007 pot fi finanțate din bugetul pe anul 2007 al județului Teleorman.

Față de considerentele expuse vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE,

Ion PUTINEANU 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția pentru sănătate, cultură, sport,                                                     Direcția economică

   ONG, comunicare și relații publice                                                              și buget–finanțe         

Nr. 4295 din 10 mai 2007

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind aprobarea modificării și completării Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează sau se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 39/2007

 

 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevede la art. 91 alin.(5), lit. a), ca atribuție a consiliilor județene, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația (pct.1), cultura (pct. 4) și sportul (pct. 6).

Finanțarea programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, se face în conformitate cu Cap. I, pct. 9, lit. b), c), d) din Anexa 9 la Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007.

Prin prin Hotărârea nr. 39 din 29 martie 2007 Consiliul Județean Teleorman a aprobat Programul activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează sau se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007. După aprobarea acestui program s-au primit din partea comunităților din județ solicitări de organizare și finanțare suplimentară a unor manifestări culturale de interes județean, ceea ce impune completarea programului aprobat inițial.

1/. Sub genericul ”Adevărat a Înviat”, au fost organizate pentru preșcolarii și elevii din mediul rural manifestări cultural–artistice specifice sărbătorilor de Paști. Primăriile și a școlile din mediul rural au solicitat sprijin Consiliului Județean pentru premierea copiilor care au prezentat programe artistice, precum și a celor proveniți din familii cu posibilități materiale modeste. Acestora li s-au oferit pachete cu produse tradiționale.

2/. Începând cu anul 2003 Consiliul Județean a promovat o strategie dunăreană de dezvoltare a părții sudice a județului Teleorman, de la investiții (trecerea Dunării cu ferry–boatul la Turnu Măgurele–Nikopol) și până la organizarea unor acțiuni de anvergură națională și europeană, legate de Dunăre.  Acțiunile mediatice de promovare a sectorului teleormănean al Dunării sunt de natură să favorizeze atragerea investitorilor în zonă. Manifestarea ”Serbările Dunării” poate fi impusă în calendarul național și european ca reper emblematic al Teleormanului, în condițiile instituirii unui cadru de continuitate pentru anii viitori, de ”tradiționalizare” și de extindere la toate localitățile teleormănene de pe malul Dunării. Activitățile vizează în exclusivitate acțiuni de interes județean, indiferent de localitatea în care se desfășoară, iar programul, care a fost definitivat după consultarea cu consiliile locale respective, cuprinde jocuri și concursuri populare de divertisment, întreceri sportive, spectacole realizate de artiști profesioniști, manifestări artistice ale unor ansambluri de amatori, parada portului popular, carnaval etc. Cu ocazia ”Serbărilor Dunării” este necesară adaptarea ambientului localității la eveniment și realizarea unui cadru festiv adecvat (banere, afișe, pliante, alte însemne și imprimate).

3/. Manifestările culturale, sportive și de divertisment care, prin tradiție, se organizează în localitățile județului cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, sunt mai puțin ample în comune, datorită resurselor financiare limitate ale consiliilor locale. Pentru atenuarea discrepanțelor create de această situație, datorită cărora o parte din copiii din mediul rural nu sunt recompensați pentru participarea la manifestările specifice acestei sărbători, Consiliul Județean a inițiat programul ”Zâmbet de copil”. Copiilor care participă la realizarea programelor dedicate zilei de 1 Iunie, precum și clor care provin din familii cu posibilități materiale reduse li se vor înmâna pachete cu produse specifice (dulciuri, mici jucării, băuturi răcoritoare).

Sumele necesare finanțării acțiunilor cu care se modifică și completează Programul activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează sau se finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007 pot fi finanțate din bugetul pe anul 2007 al județului Teleorman.

Având în vedere cele prezentate, am întocmit raportul de specialitate în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) și art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

 

 

 

 

            DIRECTOR,                                                                                  DIRECTOR,

     Liliana MAGHERU                                                                          Elena STOIAN