BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: însușirea propunerii de încadrare a unor drumuri vicinale, în categoria funcțională a drumurilor comunale din județul Teleorman

 

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

-expunerea de motive nr.8058 din 27 august 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 8059 din 27 august 2007 al Direcției Tehnice și Serviciului Juridic și Contencios;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Stejaru nr. 21 din 19 iulie 2006;

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Didești nr. 25 din 26 iulie 2007;  

-rapoartele de avizare ale  Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-prevederile art. 12 și 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicată;

-prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată;    

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se însușesc propunerile de încadrare a unor drumuri vicinale, în categoria funcțională a drumurilor comunale din județul Teleorman, situate  în comunele Stejaru și Didești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 2. Direcția tehnică va întocmi documentația pentru obținerea avizului de la Ministerul Transporturilor  și promovarea proiectului de hotărâre de Guvern privind încadrarea în categoria drumurilor comunale conform anexei. 

 

Art. 3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                            

Contrasemnează

                                                                                      Secretar al  județului,

 

                         Rodica Vrabie

                                    

 

 

 Alexandria,

 

Nr.103 din 30 august 2007