BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: darea în administrare, respectiv atribuirea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate  publică a județului Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 6827 din 18 iulie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 6828 din 18 iulie 2007 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 12, alin. (1) și (2) și art.17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin. (1), lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 98 coroborate cu cele ale art. 45, alin. (3), art. 123, alin. (1) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se dau în administrare pe o perioadă de 5 ani consiliilor locale Drăgănești Vlașca și Piatra, bunurile imobile aflate în proprietate publică a județului, cu datele de identificare prevăzute în anexa  nr.1.

 

Art.2. - Se atribuie în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, bunurile  imobile aflate în  proprietate publică a județului, persoanelor juridice fără scop lucrativ, prevăzute în anexa nr. 2.

 

          Art.3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și Secretarul județului, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                            Secretar al  județului,

 

                                                                                         Rodica Vrabie

                                                                     

 

 

                                                                                           

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. 83 din 26 iulie 2007 

 

 


 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                           ANEXA NR.1                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

LISTA

bunurilor imobile proprietatea publică a județului, ce urmează a fi date în folosință gratuită serviciilor publice

 

Nr.

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Nume comodatar

Termen de atribuire

Situația juridică a imobilului

Modul de folosință

1.

Alexandria, strada Ion Creangă, nr.52-54,

Et. II

Suprafață = 381,36 mp

Direcția Generală de Servicii

3 ani

Domeniul public al județului

Sediu

2.

Alexandria, strada Ion Creangă, nr.52-54,

Et. II

Suprafață = 74,54 mp

Serviciul de Exploatații Piscicole

3 ani

Domeniul public al județului

Sediu

         

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                              ANEXA NR.1      

                                                                                                                                                          la Hotărârea nr. 83

                                                                                                                                                          din 26 iulie 2007    

 

 

 

LISTA

bunurilor imobile proprietate publică a județului, ce urmează a fi date în  administrare

 

 

Nr

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Nume administrator

Termen de atribuire

Situația juridică a imobilului

Modul de folosință

1.

Comuna Drăgănești Vlașca, județul Teleorman

Suprafață construită(sediu primărie și servicii comunitare)=260,08 mp

Suprafață teren = 500,00 mp

Consiliul local Drăgănești Vlașca

5 ani

Domeniul public al județului

 sediu

2.

Comuna Piatra, județul Teleorman

Suprafață construită(grădiniță) = 176,45 mp

Suprafață teren = 874,00 mp

Consiliul local Piatra

5 ani

Domeniul public al județului

 învățământ

         

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                           ANEXA NR.2      

                                                                                                                                                        la Hotărârea nr. 83                 

                                                                                                                                                         din 26 iulie 2007    

 

 

 

 

LISTA

bunurilor imobile proprietatea publică a județului, ce urmează a fi date în folosință gratuită persoanelor juridice fără scop lucrativ

 

Nr

crt

Adresa bunului / Elemente de identificare

Nume comodatar

Termen de atribuire

Situația juridică a imobilului

Modul de folosință

1.

Alexandria, strada Ion Creangă, nr.52-54,

Et. II

Suprafață = 17,67 mp

Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Teleorman

5 ani

Domeniul public al județului

Sediu

2.

Alexandria, strada Ion Creangă, nr.52-54,

Et. II

Suprafață = 17,31 mp

Federala Națională a Revoluționarilor din România, Filiala Teleorman

5 ani

Domeniul public al județului

Sediu

         

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea