BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman

 

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 6012 din 26 iunie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 6018 din 26 iunie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 4 alin (1), art. 9 și art. 15 lit. ,,a’’ din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

- prevederile art.2 și art. 6, alin. (1) din Anexa nr. 1 la  Ordinul nr. 132 din 29 ianuarie 2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Planul de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, va fi înaintat la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ,,A. D. Ghica”, care va transmite extrase instituțiilor cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență.

 

Art.3. Domnul Bălan Ilie, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Tehnică și Direcția Economică Buget-Finanțe va urmări punerea în aplicare a planului aprobat potrivit art.1.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                                           

Contrasemnează

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

                                                                        

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 81din 28 iunie 2007