BACK                          

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

            

                                                                                                         

  

 

HOTĂRÂRE

 

 

              privind: suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al  Serviciului de  Cooperare  Internă  și Internațională, prin acordul părților

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform art. 94 alin.(1) din  Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,

            Având în vedere:

           - cererea nr. 4266 din  09 mai  2007 a domnului Slăvescu Putineanu Mihai ;

           - expunerea de motive nr. 4282 din 09 mai 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 4281 din 09 mai 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-  prevederile art.49 alin.(1) și art.54  din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare;

           - prevederile art.91 alin. (1) lit.”a”, alin.(2) lit.”e”, art. 98 coroborat cu art.45 alin. (5) și art. 104 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”c “ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

:n temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1  Se suspendă contractul individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai ,director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.06.2007, prin acordul părților.

 

          Art.2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.3 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor si persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                             

                                                  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 64  din  15 mai 2007