BACK                                                                                                                           ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

         privind:  actualizarea  indicatorilor  tehnico  – economici  şi  a cofinanţării  aplicaţiei   ISPA   2002/RO/16/P/PE/024    ,, Sistem    Integrat    de Management  al            Deşeurilor  în  Judeţul  Teleorman”.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor  art. 106, alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

               Având  în  vedere:

- expunerea de motive nr 778 din 24 ianuarie 2007 a Vicepreşedintelui Consiliului  Judeţean Teleorman, Marius Rivera Badea şi raportul de specialitate nr.777 din 24 ianuarie 2007 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională, privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a  cofinanţării aplicaţiei  ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem  Integrat de  Management  al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de studii şi prognoze economico -  sociale,  buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură,culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţia socială şi de organizare şi  dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

-prevederile  Memorandumului de Finanţare pentru măsura  ISPA       2002/RO/16/P/PE/024   ,,Sistem   Integrat   de   Management   al   Deşeurilor   în    Judeţul Teleorman”

- prevederile art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006  privind Finanţele  publice  locale;

-prevederile art. 104 alin  (1), litera ,,b”şi alin (3) litera ,,f” din Legea  administraţiei        publice locale;

              In temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată si completată,

                                   

 

H  O T Ă R Ă Ş T E:

 

    Art.1. Se actualizează indicatorii tehnico – economici ai aplicaţiei ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 ,,Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judeţul Teleorman”, după cum urmează:

 

a)valoarea totală a investiţiei                     23.740.469,27    Euro

       din care :    C + M =                               12.979.861,69    Euro

 

 

 

   

 

  b)  cheltuieli eligibile total                                 21.406.000,00     Euro

              din care:   Fonduri   ISPA                        16.054.500,00     Euro

                               Fondul    Naţional                     3.807.250,00     Euro

                               Buget      Local                         1.544.250,00     Euro

 

 c)   cheltuieli neeligibile   total                             2.334.469,27      Euro

               din  care: Buget local                               2.334.469,27      Euro

 

 d)   surse de finanţare

             Fonduri ISPA                                           16.054.500,00       Euro

             Fondul Naţional                                         3.807.250,00       Euro

             Buget  Local                                              3.878.719,27        Euro

 

e)   Termenul  de punere  în  funcţiune  -  31 decembrie 2008

 

Art.2.Se modifică valoarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Teleorman la cofinanţarea proiectului menţionat la art. 1, în  cuantum  de   3.878.719,27     Euro

        din care:

            -  cheltuieli eligibile                                1.544.250,00      Euro

             - cheltuieli neeligibile                            2.334.469,27       Euro

 

Art.3. Consiliul Judeţean Teleorman, va asigura plata cheltuielilor suplimentare   necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului, rezultate în urma procesului de execuţie a lucrărilor, ca urmare a unor situaţii neprevăzute în documentaţia iniţială.

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 86 din 29 iulie 2005 se modifică în mod corespunzător.

Art.5. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

                  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                  Contrasemnea

                                                                                                                                Secretar al judeţului,

 

                                                                                                                                   jr.  Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria 

Nr.9 din 31 ianuarie  2007