BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN             

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de  specialitate al Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2007.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 7322 din 01.08.2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.7323 din 01.08.2007 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1036078/15.08.2007;

-       prevederile art. 107 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

-       prevederile art. XIV alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare.

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

 

         În temeiul dispoziților art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 - Se modifică organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2007 conform  anexelor nr. 1 și 2.

 

Art.2. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură  aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului

 

                                                                            Rodica Vrabie

                           

 

 

 

Alexandria,

Nr. 99  din  30 august 2007

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

Nr. 7322 din 27 august 2007

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind: modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2007.

 

 

         Față de structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.12 din 31.01.2007 propunem o nouă structură cu menținerea aceluiași număr total de posturi, respectiv 174 de posturi, determinată de:

 1) reorganizarea a 2 birouri într-un serviciu respectiv birourile : ²resurse umane și monotorizare funcții publice² și ²financiar-contabilitate² în serviciul ²financiar contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice²;

Reorganizarea este determinată de faptul la 10 iulie 2007 a încetat raportul de serviciu al doamnei Popescu Florina – șef birou financiar-contabilitate și prin unificarea celor 2 structuri, activitatea în cadrul Direcției economice, buget- finanțe va fi mai bine coordonată și monitorizată. Pentru coordonarea activității de contabilitate pe de o parte și de resurse umane pe de altă parte considerăm că este mai eficientă pentru instituția noastră existența unei singure structuri și propunem ca cele 2 birouri să fie transformate în serviciu urmând ca doamna Ciotîngă Viorica, șef birou ²resurse umane și monitorizare funcții publice² să fie numită șef serviciu, conform prevederilor art. 100 alin.(1) lit. d) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999, republicată.

2) transformarea unor funcții publice de execuție vacante la Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională la Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice prin modificarea clasei, gradului sau treptei de salarizare respectiv :

     - un post aferent funcției publice de execuție vacante de inspector debutant se transformă în referent de specialitate clasa II, grad profesional superior treapta de salarizare 1 la Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, precum:

- inspector asistent 3 în inspector superior 3 – 1 post;

- inspector asistent 3 în inspector principal 1 – 1 post;

- inspector asistent 3 în inspector asistent 1 – 1 post.

Aceleași modificări de grad și treaptă se efectuează și la compartimentul „Unități implementare proiecte” și la Serviciul Intergrare Europeană și Dezvoltare Regională din cadrul Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională, precum și la compartimentul Audit public intern.

Pentru modificările propuse s-a obținut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sub numărul 1036078/15.08.2007.

Având în vedere considerentele expuse și raportul de specialitate nr.7323 din 01 august 2007 întocmit de Direcția economică, buget-finanțe, în temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2007 republicată, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Județean.

 

 

PREȘEDINTE

Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

 

                                                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția economică, buget-finanțe

Nr. 7323 din 27 august 2007

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind: necesitatea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul  de specialitate al Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2007.

 

         

Potrivit art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, funcțiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate și instituție publică de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a Consiliului Județean pe baza activităților prevăzute la art.2 alin 1 și 3 din Legea nr. 188/199, republicată și cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Pentru anul 2007 organigrama și statul de funcții au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.12/31.01.2007, numărul total de posturi fiind de 174, din care:

- 150 posturi aferente funcțiilor publice;

- 24 posturi aferente personalului contractual.

În cadrul numărului total de 174 posturi se impune efectuarea unor modificări determinate de:

1)  reorganizarea biroului  ²financiar contabilitate² și a biroului ²resurse umane și monitorizare funcții publice² prin transformarea celor 2 birouri în serviciul ²financiar contabilitate, resurse umane și monitorizare funcții publice², determinat de faptul că începând cu data de 10 iulie 2007, doamna Popescu Florina – șef birou financiar contabilitate a încetat raportul de serviciu cu Consiliul Județean Teleorman în condițiile art. 97 lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, funcția publică de conducere de șef birou devenind vacantă. Prin reorganizare rămâne o singură funcție publică de conducere, respectiv șef serviciu.

Pentru coordonarea activității de contabilitate pe de o parte și de resurse umane pe de altă parte considerăm că este mai eficientă pentru instituția noastră existența unei singure structuri și propunem ca cele 2 birouri să fie transformate în serviciu urmând ca doamna Ciotîngă Viorica, șef birou ²resurse umane și monitorizare funcții publice² să fie numită șef serviciu, conform prevederilor art. 100 alin.(1) lit. d) și alin.(2) din Legea nr. 188/1999, republicată.

Precizăm că sunt respectate condițiile impuse de Legea nr. 161/2003 la art. XVI alin.(2)  lit. b) și de art. 112 alin.(1) din Legea nr. 188/1999, republicată.

2) transformarea mai multor funcții publice de execuție vacante în sensul modificării clasei, gradului profesional sau treptei de salarizare, transformări necesare întrucât există posibilitatea unor eventuale transferuri sau organizari de concursuri și pentru alte funcții decât cele prevăzute inițial în statul de funcții.

Transformările sunt pentru funcțiile publice de execuție vacante și se regăsesc la:

2.1 – Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională:

a) Compartimentul unități implementare proiecte:

- consilier superior 3 în consilier superior 1 - 1 post;

- consilier superior 3 în consilier superior 2 - 1 post;

- inspector principal 3 în inspector superior 1- 1 post;

- inspector principal 3 în inspector principal 1- 1 post;

- inspector principal 3 în inspector principal 2 -1 post;

- inspector asistent 3 în inspector asistent 2 - 2 posturi;

- inspector asistent 3 în inspector asistent 1- 2 posturi;

b) Serviciu Integrare Europeană și Dezvoltare Regională:

- inspector principal 3 în inspector principal 2- 1 post;

- inspector principal 3 în inspector principal 1 - 1 post;

- inspector asistent 3 în inspector asistent 2 - 2 posturi;

- inspector asistent 3 în inspector asistent 1 - 2 posturi;

c) Biroul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice:

- inspector asistent 3 în inspector superior 3 - 1 post;

- inspector asistent 3 în inspector principal 1 - 1 post;

- inspector asistent 3 în inspector asistent 1 - 1 post;

- inspector debutant în referent de specialitate superior 1 clasa II (SSD) - 1 post;

2.2 ²Compartiment audit public intern²:

- auditor public principal 3 în auditor public principal 1 - 1 post.

În urma modificărilor menționate mai sus se impune și actualizarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2007 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115/29.11.2006.

Potrivit prevederilor art.107 din Legea nr.188/1999, republicată, pentru modificările propuse s-a obținut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1036078/15.08.2007.

În conformitate cu prevederile art. 44 raportat la art.98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, coroborat cu art. 107 din Legea nr. 188/1999 republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.

 

 

Director executiv,

ec. Elena Stoian