BACK                                                         ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind : avizarea propunerii de modificare a structurii organizatorice a  Spitalului Judeţean Alexandria care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată

          Având în vedere :

– expunerea de motive nr.645  din 22 ianuarie 2007, a  preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.646  din 22 ianuarie 2007 al Direcţiei educaţie, sănătate, cultură, sport, comunicare, relaţii publice, ONG, privind necesitatea avizării propunerii de modificare a structurii organizatorice a  Spitalului Judeţean Alexandria care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman;

  adresa Autorităţii de Sanătate Publică a Judeţului Teleorman nr.1055 din 24.01.2007 ;

– rapoartele de avizare ale Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţile agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

– hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.94 din 30 septembrie 2006

– prevederile art. 174, alin. (3)  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ;

– prevederile art. 104, alin. (1), litera d) şi alin. (5), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1 Se avizează propunerea de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Judeţean Alexandria care funcţionează în imobilul aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, înaintată de managerul unităţii respective, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                               Secretar al judeţului,

 

                                                                                                                                 Jr.Rodica Vrabie 

 

 

 

Alexandria

Nr. 26 din 31 ianuarie  2007

Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 Anexă la Hotărârea nr. 26 din 31 ianuarie 2007

 

 

 

 

 

PROPUNEREA DE MODIFICARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI JUDEŢEAN ALEXANDRIA

 

 

Secţia/Compartiment

Structura propusă

Secţia Boli infecţioase

35 paturi

Compartiment gastroenterologie

10 paturi

Centrul de Hemodializă

12 aparate

Compartiment nefrologie

9 paturi

Spitalizare de zi hemodializă

12paturi

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Liviu Nicolae DRAGNEA