BACK     

                                                ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O TĂ R Â R E                     

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                    

 

privind :  aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază  pe anul 2007 ale instituţii- lor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judeţean Teleorman.

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.640 din 22 ianuarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.641 din 22 ianuarie 2007 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri şi cheltuieli a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2007 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b”, art.26 alin.(4) şi art. 67 alin.(1) literele ,,a”, ,,b” şi ,,c” din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice locale ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale, modificată şi completată ,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

 

             Art.1. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 14.

 

            Art.2. Se aprobă numărul de personal, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexelor nr.1 a) -14 a) .

 

Art.3. Anexele nr.1 – 14, respectiv 1 a) - 14 a)  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Economică, Buget- Finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                             Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                                                         Jr. Rodica Vrabie 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.11  din  31 ianuarie  2007