BACK                     

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2647 din 21 martie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Badea Marius Rivera și raportul comun de specialitate nr. 2648 din 21 martie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finanțe;

-adresa nr. 2634 din 21 martie 2007 a Companiei Naționale de Investiții SA;

-raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială;

-prevederile art. 91 alin. (1), lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I.  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 103 din 20 septembrie 2005 privind aprobarea cofinanțării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap Videle, se modifică după cum urmează:

1.     Articolul 1 va avea următorul cuprins:

,,Art.1- Se aprobă cofinanțarea în procent de 10% din valoarea de C+M pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică a clădirii ,,Centrului de Îngrijire și Asistență Videle”, în sumă de 54,71 mii lei și contravaloarea taxei pentru avize și acorduri în sumă de 3,21 mii lei” .

2.     Articolul  3 se abrogă .

 

Art. II. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,  

       

                                                                            Liviu Nicolae Dragnea                                                                              

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie 

 

 

 

 

           Alexandria,

Nr. 45 din 29 martie 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

            DIRECȚIA TEHNICĂ                                                                      DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-  FINANȚE

 

Nr. 2648 din 21 martie 2007    

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 103 din 20  septembrie 2005

 

         În aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2002, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului promovează programe anuale de reabilitare termică a clădirilor și instalațiilor aferente.

         În scopul implementării pachetelor de măsuri de reabilitare termică prevăzute în actele normative specifice domeniului, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului inițiază programe pilot de reabilitare termică pentru diferite tipuri de    clădiri-proprietate publică- din fondul construit existent, cum ar fi grădinițe de copii, cămine pentru copii instituționalizați, cămine de bătrâni, cămine pentru elevi, cămine studențești.

         Guvernul Confederației Elvețiene, prin Biroul de Cooperare Economică de pe lângă Ambasada Elveției și-a manifestat disponibilitatea de a contribui alături de administrația centrală și cea locală la finanțarea unui astfel de program pilot, începând cu anul 2005.

         Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a preselectat pentru județul Teleorman clădirea Centrului de Îngrijire și Asistență Videle situată în orașul Videle, șoseaua Pitești, nr. 54 și menționează necesitatea angajării autorității publice locale-proprietar al clădirii- în cofinanțarea investiției din bugetul local.

         Comitetul mixt româno-elvețian de aprobare a proiectelor finanțate din Fondul elvețian de contrapartidă, în ședința din data de 17 august 2005, a aprobat includerea în programul de reabilitare termică ce se desfășoară în perioada 2005-2006 a clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență Videle. Valoarea inițială a investiției a fost de 119.691,77 Euro, adică 416.491,452 lei (curs Euro=3,4797 la data de 15.09.2005).

Cuantumul de 10% din valoarea investiției, care revine Consiliului Județean Teleorman reprezintă 41,65 mii lei valoare aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 103 din 20 septembrie 2005.

         Ca urmare a soluției tehnice propuse în urma avizării studiului de fezabilitate la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului referitoare la termoizolarea terasei cu polistiren de 10 cm grosime, capitonarea ușilor exterioare metalice cu plăci din vată minerală de 14 cm grosime, înlocuirea luminatoarelor de pe casa scării din PVC cu geam termoizolant dublu, netratat, înlocuirea geamurilor termoizolante sparte de la ferestrele existente valoarea investiției este de 220.617,08 Euro, adică 755,57 mii lei(curs Euro=3,4248 la data de 19.12.2006)

Valoarea C+M a investiției este de 190.085,19 Euro adică 651,01 mii lei.

Suma pe care o suportă Consiliul Județean este de 10% din valoarea de C+M și este de 54,71 mii lei.

Art. 3 din Hotărârea nr. 103 din 20 septembrie 2005 se abrogă deoarece nu mai este de actualitate promovarea proiectului de hotărâre de guvern.

Consiliul Județean asigură sumele necesare obținerii avizelor și acordurilor in valoare de 3,21 mii lei adică 936,41 euro.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin.(1) din Legea administrației  publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 103 din 20  septembrie 2005 pentru aprobarea cofinanțării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicapVidele.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                   DIRECTOR EXECUTIV,

 

     ing. Piperea Victor                                                  ec. Stoian Elena

 

  

 

PV/SE/GC

    2ex

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

 

Nr. 2647/21.03.2007

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 103 din 20  septembrie 2005

 

            În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 325/2002, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului implementează pachete de măsuri de reabiliare termică pentru diferite tipuri de clădiri – proprietate public㠖 din fondul construit existent.

             Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a comunicat că a fost preselectată clădirea Centrului de Îngrijire și Asistență Videle, și a precizat  necesitatea angajării cofinanțării din partea Consiliului Județean Teleorman de cel puțin 10% din valoarea investiției.

            În urma analizei auditului energetic al clădirii, în care s-au propus mai multe soluții și pachete de soluții de reabilitare termică s-a optat pentru lucrări de reabilitare constând în izolare termică a pereților exteriori și refacerea terasei, modernizarea tâmplăriei exterioare, modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice, în valoare de 119.691,77 Euro, reprezentând 416,50 mii lei.

Ca urmare a soluției tehnice propuse în urma avizării studiului de fezabilitate la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului referitoare la termoizolarea terasei cu polistiren de 10 cm grosime, capitonarea ușilor exterioare metalice cu plăci din vată minerală de 14 cm grosime, înlocuirea luminatoarelor de pe casa scării din PVC cu geam termoizolant dublu, netratat, înlocuirea geamurilor termoizolante sparte de la ferestrele existente, valoarea C+M a investiției este de 190.085,19 Euro care reprezintă 651,01 mii lei.

În consecință trebuie asigurată cofinanțarea lucrărilor de reabilitare termică de către Consiliul Județean în valoare de 54,71 mii lei care reprezintă 15.973,55 Euro.

Consiliul Județean asigură sumele necesare obținerii avizelor și acordurilor în valoare de 3,21 mii lei adică 936,41 Euro.

Față de cele prezentate propunem aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.103 din 20  septembrie 2005 pentru aprobarea cofinanțării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicapVidele.

Având în vedere considerentele expuse și  Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finanțe, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

VICEPREȘEDINTE

                                                                                                                     Badea Marius Rivera

BMR/GC

    2ex