BACK     

                      

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind:   desemnarea unui reprezentant al asiguraților, delegat de Consiliul Județean Teleorman în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată :

 

         Având în vedere :

         - expunerea de motive nr. 1903 din 26.02.2007, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Marius Rivera Badea și raportul de specialitate nr. 1904 din 26.02.2007 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice privind necesitatea desemnării unui reprezentant al asiguraților, delegat de Consiliul Județean Teleorman, în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

          - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activitățile de agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

           - prevederile art. 272 alin. (2) și ale art. 273 alin. (1), lit. a), din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății;

          - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

           În temeiul dipozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1 Se desemnează domnul Liviu Nicolae Dragnea  ca reprezentant al asiguraților, delegat de Consiliul Județean Teleorman în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

          Art.2 Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

 

                                               

                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                  Secretar al județului,

 

                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.41  din 29  martie 2007