BACK     

                                                                                                      ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

 

   

privind:  asocierea județului Teleorman cu municipiul Turnu Măgurele și S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înființării “Centrului de Management

               al Apei - Turnu Măgurele”

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată.

Având în vedere

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistrată la nr. 2807 din 27 martie 2007 și raportul de specialitate nr. 2808 din 27 martie 2007 al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională.

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport, și tineret precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor;

- prevederile art. 1 alin. (1) și art. 4 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;

- prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele locale;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d și e, alin. (5) lit. a pct. 13, alin. (6) lit. a și c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată:

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1   Se aprobă asocierea  județului Teleorman cu municipiul Turnu Măgurele și S.C. AQUA TUR S.R.L. în vederea înființării “Centrului de Management al Apei - Turnu Măgurele”.

 

        Art.2  Se aprobă Acordul cadru de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.3  Se mandatea Președintele Consiliului Județean Teleorman să semneze, în  numele Consiliului Județean Teleorman,  Acordul cadru de asociere aprobat prin art.2.

        

          Art.4  Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 47 din 29 martie 2007