BACK                                                                                                                                            ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

                                                                       

 

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2007

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Avānd īn vedere:

-       expunerea de motive nr.817 din 25 ianuarie 2007 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 816 din 25 ianuarie 2007 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2007;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       prevederile art. 104 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) lit.c),  art. 116 alin. (1) lit. a.) şi alin. (2) lit.a) din Legea administraţie publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

Īn temeiul art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

                                                                          

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2007, conform anexelor nr.1 şi  2.

 

Art.2. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre. 

 

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEŢULUI

Jr. Rodica Vrabie  

 

  

 

 

Alexandria,

Nr.18 din 31 ianuarie 2007