BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                                                

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- raportul nr. 7636 din 13 august 2007 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 7637 din 13 august 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2007 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile H.G. nr. 824/2007 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale;

- prevederile H.G. nr. 917/2007 privind repartizarea pe județe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;

- adresa nr. 286/16 august 2007 a Autorității de Implementare a Finanțărilor Nerambursabile acordate de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene;

- prevederile art.15, art.19 alin. (2), art. 36 și art. 48 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și ,,f” și alin..(3) lit.,,a” din Legea nr.215/2001, republicată ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

         

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007, conform anexei nr.1.

 

          Art.2. Se aprobă modificarea ,,Listei obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală din bugetul propriu al județului pe anul 2007”, conform anexei nr.2.

 

          Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe și Direcția tehnică, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                     

                                                                                          

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                             Secretar al județului,                                                                                

jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

         Alexandria,

Nr.93 din 17  august  2007