BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                                                  

  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al  Județului Teleorman.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.11199 din 21 noiembrie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 11200 din 21 noiembrie   2007 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1047851/19.10.2007;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 68 din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

-      prevederile art. 9 alin. (2) și alin.(3) din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată prin Legea nr. 232/2007;

-      prevederile art.14 din Regulamentul-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea aprobat prin Ordinul nr. 1900/2007;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

 

         În temeiul dispoziților art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 - Se modifică statul de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.14 din 31 ianuarie 2007 se modifică în mod corespunzător.

 

          Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

    Rodica Vrabie  

 

        

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 137 din  7 decembrie 2007