BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

                                               

 

 

HOTĂRÂRE

 

prin care se ia act de demisia din funcția de consilier județean a domnului Codrea Ion și se declară vacant locul de consilier județean.

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

          Având în vedere:

- referatul constatator nr. 8054 din 24 august 2007 al președintelui consiliului județean și al secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 8097 din 27 august 2007 a președintelui consiliului județean și raportul de specialitate nr. 8098 din 27 august 2007 al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie a mandatului de consilier județean al domnului Codrea Ion;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), art. 10, precum și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se ia act de demisie și încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, mandatul de consilier județean al domnului Codrea Ion.

 

        Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean al domnului Codrea Ion, ales pe lista de candidați a Partidului Democrat – organizația județeană Teleorman.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Serviciul Juridic și Contencios, va întocmi și depune documentația necesară în vederea validării de către Tribunalul Teleorman a mandatului de consilier județean al candidatului declarat supleant de pe lista de candidați a Partidului Democrat – organizația județeană Teleorman, care întrunește condițiile prevăzute de lege.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                  

 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                       Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 96 din 30 august 2007