BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 

 


     HOTĂRÂRE

 

privind:  aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 601B, Siliștea-Puranii de Sus, km 23+859 – km 27+559” în faza studiu de fezabilitate

            

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.10798 din 9 noiembrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 10799 din 9 noiembrie 2007 al Direcției Tehnice și  Direcției Economice, Buget-Finanțe;

-studiu de fezabilitate întocmit de S.C. Modul Proiect S.A. Alexandria;

-rapoartele de avizare ale  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 601B, Siliștea-Puranii de Sus, km 23+859 – km 27+559”, în faza studiu de fezabilitate, după cum urmează:

     

A. Valoare totală : 5.537.436,28 lei (inclusiv TVA), adică 1.660.500,26 Euro

             din care:

                           C+M : 4.828.226,26 lei  (inclusiv TVA), adică 1.447.830,83 Euro

                                                                                           ( 1 Euro =3,3348 lei)

     

B. Amplasament:

        Pe actualul amplasament al drumului județean DJ 601B, între km 23+859 și km 27+559.

        

C. Durata de realizare a investiției: 4 luni.

 

Art.2. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

                                                                                Contrasemnează                                                                                     

Secretar al județului,

 

                                                                    Rodica Vrabie                                                                     

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.141 din 07 decembrie  2007