BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

                                                                 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2007.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- Raportul nr.10831 din 28 noiembrie  2007 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.10832 din 28 noiembrie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe, privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2007 ;

- adresa nr.322 din 07 noiembrie 2007 a Direcției Muncii, Familiei și Egalității de Șanse ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile O.U.G. nr.134 din  19 noiembrie 2007 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 ;

          - prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(4) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și ,,f” și alin..(3) lit.,,a” din Legea nr.215/2001, republicată ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

         

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu pe anul 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.105 din 30 august 2007 referitoare la ,,Programul activităților de cultură, recreere, religie și sport”, ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, prin majorarea cu 650,00 mii lei a acțiunii ,,Am venit și noi odat㔠

 

 

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZ|

Secretar al jude]ului

            

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 Alexandria,

Nr.134  din 07 decembrie  2007