BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

  

OTĂRÂRE

 

privind: aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km. 44+240ś Km 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementarii

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10062 din 22 octombrie 2007 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și raportul de specialitate nr. 10061 din 22 octombrie 2007  al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și al Direcției economice buget-finanțe privind necesitatea aprobării proiectului „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km. 44+240 ś Km 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor aferente implementării;

-rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007, privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza studiului de fezabilitate;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. -Se aprobă proiectul „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km 44+240śKm 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor necesare implementarii după cum urmează:

-Valoarea totală:       101.083.583 lei

  din care: C+M:         92.164.731 lei

-cheltuieli eligibile:    84.424.729 lei

-cheltuieli neeligibile:16.658.854lei(inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 71.760.995 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 15% -  12.663.734 lei

din care:

- Buget de stat:  13% -  10.975.240 lei

- Buget local:     2%:       1.688.494 lei

- cheltuieli neeligibile:  16.658.854 lei

        Total buget local:  18.347.348 lei

-Valoarea totală:          29.818.166 euro

  din care: C+M:          27.187.236 euro

-cheltuieli eligibile:     24.904.050 euro

-cheltuieli neeligibile:4.914.116euro(inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 21.168.400 euro

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 15% -  3.735.650 euro

din care:

- Buget de stat:  13% -    3.237.520 euro

- Buget local:     2%:          498.130 euro

-cheltuieli neeligibile:     4.914.116 euro

     Total buget local:       5.412.246 euro

Valoare euro: 3,39 lei

 

Art. 2.- Cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile ce cad în sarcina Consiliului Județean Teleorman nu afectează fondurile bugetare ale anului 2007 și vor fi incluse în bugetul propriu al județului începând cu anul 2008.

 

Art. 3.- Consiliul Județean Teleorman va asigura plata cheltuielilor pentru finanțările suplimentare rezultate în urma procesului de execuție a lucrărilor, ca urmare a unor situații neprevăzute în documentația inițială, dar necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului.

 

         Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie, prin Direcția economică, buget – finanțe și  Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 5.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                       

       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       Secretar al județului,

 

                                                                                         Jr.Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr. 124 din 26 octombrie 2007