BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

  pentru:  modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Județean  Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 și nr. 32 din 15 octombrie 2004, cu privire la administrarea domeniului privat al județului

 

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

-  expunerea de motive nr. 11155 din 20 noiembrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 11156 din 20 noiembrie 2007 al Direcției Tehnice;

-  documentațiile de carte funciară nr. 7765/N,  nr. 7812/N și nr. 3262/N.;

- rapoartele de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-  prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.  16 din 9 august 2004 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1. 

 

Art.2. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr.  32 din 15 octombrie 2004 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 .

 

Art.3. - Consiliul Județean Teleorman, va încheia, cu concesionarii  și chiriașii, acte adiționale la contractele inițiale.

 

Art.4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Anexele nr.1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                    

                                                                                    Contrasemnează                                                                                      

Secretar al județului,

 

                                                                 Rodica Vrabie                                                                     

                                                                            

 

 

 

 

 

      Alexandria

      Nr. 142 din 07 decembrie 2007