BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea statului de funcții  al  Serviciului Informatic

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform art. 94  alin. (1) din  Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, republicată,

         Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 9955 din 18 octombrie 2007 a  Președintelui Consiliului Județean Teleorman, și raportul de specialitate nr. 9956 din 18 octombrie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării numărului de personal, a statului de funcții și a organigramei Serviciului Informatic;

         - adresa nr. 327/18.10.2007 a  Serviciului Informatic;

             - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          - prevederile art. 7 alin.(1) din O.G. nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

         - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

         Art.1. - Se  modifică statul de funcții al Serviciului Informatic conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 .

         Art.2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 15 din 31 ianuarie 2007 se modifică în mod corespunzător.

 

         Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.4. -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                               Contrasemnează

                                                                                            Secretar al județului,

 

                                                                                                    Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 122  din 26 octombrie 2007

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                   Anexa

                                                                                                  la  Hotărârea nr. 122            

                                                                                                 din 26 octombrie 2007                               

 

 

STAT DE FUNCȚII

al Serviciului Informatic

 

 

Nr. crt.

Funcția

Studii

Grad / treapta

Număr posturi

Execuție

Conducere

0

1

2

3

4

5

CONDUCERE

1.

Inspector de specialitate

Director

S

IA

1

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE

1.

Inspector

 

M

IA

1

2.

Referent

 

M

II

1

BIROUL INTREȚINERE SISTEME ȘI REȚELE, SERVICE, EDITARE MONITOARE OFICIALE

1.

Inspector de specialitate

Șef birou

S

II

1

2.

Inspector de specialitate

 

S

II

1

3.

Inspector de specialitate

 

S

III

2

4.

Inspector de specialitate

 

S

Db.

1

5.

Referent

 

M

I

1

BIROUL PROGRAMARE, SISTEM INFORMATIC DE GESTIUNE

1.

Inspector de specialitate

Șef birou

S

IA

1

2.

Inspector de specialitate

 

S

IA

1

3.

Inspector de specialitate

 

S

II

1

4.

Inspector de specialitate

 

S

III

1

5.

Referent

 

M

I

2

COMPARTIMENTUL JURIDIC

1.

Consilier juridic

 

S

III

1

DESERVIRE

1.

Muncitor  șofer

 

M

III

2

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea