BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 25 din 30 aprilie 2001

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 6971 din 23 iulie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 6972 din 23 iulie 2007 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 30 aprilie 2001 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.91 alin. (1)  lit. f)  din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 25 din 30 aprilie 2001 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Servicii, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, se modifică după cum urmează :

-         Articolul 2 va avea următorul cuprins:

,,Direcția Generală de Servicii are sediul în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, județul Teleorman”.

 

Art.II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                           Contrasemnează

                                                            Secretar al județului,

 

                                                        Rodica Vrabie 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 90 din 26 iulie 2007