BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 


 

HOTĂRÂRE

 

 privind:  aprobarea cofinanțării Proiectului "Școală Incluzivă și de Calitate   pentru Comunitățile Dezavantajate din Județul Teleorman″ finanțat prin programul PHARE 2005/017-553.01.01.02 “Acces la educație  pentru grupurile  dezavantajate”

 

Consiliul Județean Teleorman,  întrunit în  ședință ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată;

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.10968 din 14 noiembrie 2007, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, domnul Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.10969  din 14 noiembrie 2007 al  Direcției  educație,  sănătate,  cultură,  sport, ONG-uri, comunicare și relații publice și al Direcției economice buget – finanțe;

          − prevederile Ghidului candidatului Phare 2005/017-553.01.01.02 “Acces la   educație  pentru grupurile dezavantajate”.

– raportul de avizare al comisiei de studii și prognoze economico – sociale, buget finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

          − prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

–  prevederile art.91 alin. (1) lit. b ), alin. (3) lit. a) și alin. 5 lit. a)  pct.1 din Legea  nr. 215/2001,  republicată;

 

          În temeiul dipozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată ;

HOTĂRĂȘTE :

 

  Art.1. Se aprobă  cofinanțarea Proiectului "Școală Incluzivă și de Calitate pentru Comunitățile Dezavantajate din Județul Teleorman", finanțat prin programul Phare 2005/017-553.01.01.02 “Acces la   educație  pentru grupurile dezavantajate”.

       Art.2. Se  aprobă  contribuția financiară a Consiliului Județean Teleorman, de  5 % din valoarea proiectului, conform  prevederilor din  Ghidul candidatului Phare 2005 "Acces  la  educație  pentru  grupurile    dezavantajate", în   sumă  de   24.490 Euro, din bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2008. 

     Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Economică, Buget  Finanțe și  Direcția  Educație, Sănătate, Cultură, Sport, ONG - uri, Comunicare și Relații Publice va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărări.

     Art.4 Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul  act administrativ  autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

      

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 139 din 7 decembrie 2007