BACK                        

 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,

         Având în vedere:

  - expunerea de motive nr. 10126 din 24.10.2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 10127 din 24.10.2007 al Direcțiilor  Integrare Europeană  și Dezvoltare Regională, Buget-Finanțe  privind  necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”  în vederea  gestionării în comun a serviciilor publice de apă și canalizare ;

         - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

         - prevederile art. 21 alin (1) ale Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;  

 

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007 se modifică și se completează după cum urmează :

1. Anexele nr. 1 și nr. 2 privind Statutul și Actul Constitutiv ale Asociației se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

2.     Art.  3 va avea următorul cuprins:

         “Art. 3  Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, în Adunarea Generală a Asociației , domnul Neațu Gabriel, șef serviciu la Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională”.

       Art. II  Vicepreședintele Consiliului Județen Teleorman Ilie Bălan, prin direcțiile de specialitate,  asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

       Art. III  Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                 

 

  

   CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                     Jr. Rodica Vrabie

 

                                                                          

                                                                                            

 

 

 

lexandria

Nr. 130 din 26 octombrie 2007