BACK                                                                                                            ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 

 

privind : aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază şi Protocol

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.725 din 23 ianuarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, şi raportul de specialitate nr. 726 din 2 ianuarie 2007 al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice Buget Finanţe;

-  rapoartele de avizare ale comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile art. 14 şi art. 16 din Legea  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, modificată şi completată;

- prevederile art. 46 alin. (21) coroborat cu art. 110, art.104 alin (1) lit. ,,c”, alin (4) lit ,,a” şi art. 125 alin (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a construcţiilor şi a terenului, situate în comuna Nanov, proprietate publică a judeţului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire, Pază şi  Protocol Teleorman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Închirierea construcţiilor şi a terenului prevăzute la art. 1 se va face pe termen de 3 ani.

 

Art.3. Preţul minim de închiriere de la care se va porni licitaţia este de 3,50 lei/mp/lună pentru construcţii şi 0,55 lei/mp/lună pentru teren.

 

Art.4. Procedura de licitaţie se va organiza de către Serviciul de Deservire, Pază şi  Protocol Teleorman, care are în administrare construcţiile şi terenul, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.5. Serviciul de Deservire, Pază şi  Protocol Teleorman va încasa o cotă de 50% din suma obţinută din chirie, iar diferenţa se va face venit la bugetul judeţului.

 

Art.6. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                             Secretar al judeţului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

      Alexandria,

Nr. 28 din 31 ianuarie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                                                     ANEXA   la hotărârea  nr. 28 din 31 ianuarie 2007

 

 

LISTA

construcţiilor şi a terenului, situate în comuna Nanov, proprietate publică a

judeţului  Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire

Pază şi Protocol, ce urmează a fi închiriate

 

 

 

Nr. crt.

Denumire

Elemente de identificare

1

Baracă metalică

 

Construită din tablă

Suprafaţă construită=496,92 mp

Vecinătăţi: nord- canal scurgere

                  est-Stanciu Tudor+drum de exploatare

                  sud-Tănase Maria

                vest-calea ferată Alexandria-Roşiorii de Vede

2

Magazie garaj

Construită din bca

Suprafaţă construită=138,6 mp

Vecinătăţi: nord- canal scurgere

                  est-Stanciu Tudor+drum de exploatare

                  sud-Tănase Maria

                vest-calea ferată Alexandria-Roşiorii de Vede

3

Magazie fitosanitară

Construită din caramida

Suprafaţă construită=320 mp

Vecinătăţi: nord- canal scurgere

                  est-Stanciu Tudor+drum de exploatare

                  sud-Tănase Maria

                vest-calea ferată Alexandria-Roşiorii de Vede

4

Teren

Suprafaţă teren=10.244,48 mp

Vecinătăţi: nord- canal scurgere

                  est-Stanciu Tudor+drum de exploatare

                  sud-Tănase Maria

                vest-calea ferată Alexandria-Roşiorii de Vede

 

 

 

PREŞEDINTE

 

  Liviu Nicolae Dragnea