BACK     

                                                                                                            ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind : darea în folosință gratuită Spitalului municipal ,,Caritas” a unei părți din imobilul ,,Substație Roșiorii de Vede”, proprietate privată a județului,  pentru desfășurarea de activitați medicale

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2395 din 13 martie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, și raportul de specialitate nr.2396 din 13 martie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe;

-  rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

- prevederile art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin (3) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului municipal ,,Caritas” a unei părți din imobilul ,,Substație Roșiorii de Vede”, proprietate privată a județului, în suprafață utilă de 463,54 mp  și teren în suprafață de 1247,85 mp, pentru desfășurarea de activități medicale, pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

               

Art. 2. Se anulează poziția nr. 12 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 21 septembrie 2004 privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcția Tehnică și Serviciul juridic și contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

        

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                             Secretar al județului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.40 din 29 martie 2007