BACK     

                                                                                                          ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 
 
 
 
HOTĂRÂRE

 

 

 

 

privind : aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe”

               din cadrul Spitalului Județean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 2650 din 21 martie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Badea Marius Rivera și raportul de specialitate nr. 2651 din 21 martie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe, privind necesitatea aprobării indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe” din cadrul Spitalului Județean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate;

         -rapoartele de avizare ale  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera ,,b’’ și alin. (3), litera ,,f’’ din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe”, din  cadrul Spitalului  Județean Alexandria, în fază studiu de fezabilitate:

 

         

 

        A. Valoare totală : 1.810.403,98 lei (inclusiv TVA), adică 528.014,69 euro

             din care:

 C+M :   447.140,10 lei (inclusiv TVA), adică 130.410,97 euro

                                                                      (1euro = 3,4287 lei)

 

         B. Amplasament:

         Municipiul Alexandria, str. Libertății, nr.1, județul Teleorman;

 

         C. Durata de realizare a investiției: 6 luni.

 

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                     

 

 

                                                                                                   

Contrasemnează

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr.49 din 29 martie 2007