BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

                                                                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.9953 din  18 octombrie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.9954 din 18 octombrie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman;

-       adresa nr. 543 din 11 octombrie 2007 a Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 33 din 21 mai 2001;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.33/30 septembrie 2001, modificat și completat, se completează cu următoarele activități:   

-         efectuarea lucrărilor de instalații electrice și tehnico-sanitare pentru clădiri;

-         efectuarea lucrărilor de finisare pentru clădiri: zugrăveli, vopsitorie, tâmplărie și dulgherie, pardosire placare a pereților;

-         efectuarea lucrărilor exterioare de zidărie, tâmplărie și dulgherie;

-         confecționarea și montarea de pavele și borduri.

 

Art.II. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

    Rodica Vrabie  

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 123 din 26 octombrie 2007