BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


                        HOTĂRÂRE               
 
              

privind: aprobarea asocierii județului Teleorman  cu localitățile Alexandria, Zimnicea, Bujoru, Botoroaga, Conțești, Storobăneasa și Smârdioasa în vederea realizării  proiectului „Dreptul la proprietate și incluziune socială a comunităților de romi din județul Teleorman” și a cofinanțării acestuia

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11558 din 4 decembrie 2007, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și raportul de specialitate nr. 11559     din 4 decembrie 2007  al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și al Direcției economice buget-finanțe;    

- prevederile Ghidului pentru solicitanți Phare 2005/ 017-553.01.01.01” Accelerarea implementării strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor”

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean  Teleorman;

- prevederile art. 3, alin. (2), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b”, alin 5 lit „a” pct. 2, alin 6 lit „c”  din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

          

           Art. 1- Se aprobă  asocierea  Județului   Teleorman cu    localitățile: Alexandria, Zimnicea, Bujoru, Botoroaga, Conțești, Smârdioasa, Ștorobăneasa, în vederea realizării proiectului „Dreptul la proprietate și incluziune socială a comunităților de romi din județul Teleorman”.

 

Art. 2.- Se aprobă cofinanțarea Proiectului „Dreptul la proprietate și incluziune socială a comunităților de romi din județul Teleorman” finanțat prin Programul Phare 2005 „Accelerarea implementării strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor”.

          

 

Art. 3. - Se aprobă contribuția financiară a Consiliului Județean Teleorman în cuantum de 4,9% din valoarea proiectului, în sumă de 2.440 euro, din bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2008, restul cofinanțării de 5,1% reprezentând 2.560 Euro fiind asigurată de consiliile locale ale localităților Alexandria, Zimnicea, Bujoru, Botoroaga, Conțești, Smârdioasa, Ștorobăneasa, partenerii proiectului.

 

         Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin Direcția economică, buget – finanțe și  Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 5.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

    Rodica Vrabie

 

  

 

                                             

 Alexandria,                                                        

Nr.146 din  7 decembrie 2007