BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: trecerea unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 71-73, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman în proprietatea  publică a statului  și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 6835 din 18 iulie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 6836 din 18 iulie 2007 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2344 din 14 decembrie 2004;

- solicitarea Guvernului, comunicată prin adresa nr. 20/8555/I.B. și nr.20D/675/C.Z. din 16 iulie 2007;

- prevederile art. 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art.91, alin. (1), lit. c) și art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă trecerea unui spațiu din imobilul situat în municipiul  Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 71-73, compus din 10 încăperi în suprafață utilă de 113,53 mp, din proprietatea publică a județului și administrarea Consiliului Județean Teleorman, în proprietatea  publică a statului  și administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

 

         Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și Secretarul județului, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                       Contrasemnează

                                                                         Secretar al județului,

 

                                                                     Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. 89 din 26 iulie 2007