BACK     

                                                                                                           ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006 

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2220 din 7 martie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, și raportul de specialitate nr.2221 din 7 martie 2007 al Direcției Tehnice si Directiei Economice Buget Finante;

-  rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. “c” , art. 121 alin. (1) și art.122 teza I din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. Se aprobă inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se abrogă pozițiile nr. 105 și 1102 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului Teleorman.

 

Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 13 iunie 2003 își încetează aplicabilitatea.

        

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.38 din 29 martie 2007