BACK     

                                                                                                        ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

   

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr.124 din 18 decembrie 2006

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată.

Având în vedere

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistrată la nr. 2450 din 15 martie 2007 și raportul de specialitate nr. 2451 din 15 martie 2007  al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională.

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport, și tineret precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertății cetățenilor.

- prevederile art.91 alin.(1) lit.”e”, alin.(5) lit.”a” pct.3 și 8  și alin.(6) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată.

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea nr.215/2001, republicată:

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.I  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.124 din 18 decembrie 2006 se modifică după cum urmează:

1.     Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art.1 - Se aprobă Acordul de asociere, încheiat între județul Teleorman și județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Prahova, din cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru realizarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

2.     Articolul 2 va avea următorul cuprins:

 „Art.2 - Se mandatea Președintele Consiliului Județean Teleorman, semneze în  numele județului Teleorman,  Acordul de asociere aprobat prin art.1

         Art.II Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                  

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

 

 Jr. Rodica Vrabie    

                                                                                    

         

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 46 din 29 martie 2007