BACK     

                                                ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O TĂ R Â R E   

 

               

privind:  stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, pe anul 2007

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit, în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

-           expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Putineanu Ion nr. 1201 din 2 februarie 2007 şi raportul de specialitate nr. 1202 ­­­­­­din 2 februarie 2007 al Direcţiei Economice, buget – finanţe;

-           rapoartele de avizare ale comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-           prevederile art. 4, art. 8 lit. „b” din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

-           prevederile art. 42 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

-           prevederile art. 27 din O.G. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

-           prevederile art. 104 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se stabileşte indemnizaţia de şedinţă pentru preşedinte, vicepreşedinte şi membrii comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, în cuantum de 5% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean.

          Art.2. Secretarul comisiei pentru protecţia copilului Teleorman beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

 

          Art.3.  Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţiile de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.4.  Secretarul judeţului prin, Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                    

 

                             CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                 Secretar al judeţului,

 

                                                                                                                                    Jr.Rodica Vrabie

 

                                                                            

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                     

Alexandria

Nr. 34  din 07 februarie  2007