BACK     

                      

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 


HOTĂRĂRE

 

 

              privind: includerea în domeniul public al judeţului a podeţului peste pârâul Lunca situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km 120+700

 

 

            Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.106 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

           Având în vedere:

           - expunerea de motive nr.1239 din 05 februarie 2007, a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.1238 din 05 februarie 2007 al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice Buget-Finanţe;           

            - raportele de avizare ale comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

            - Hotărârea Guvernului României nr. 704 din 31.05.2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructură rutieră şi de mediu afectate de inundaţii în perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005, ce vor beneficia de finanţări din  programul PHARE 2005;

            - prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1992 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            - prevederile art. 122 alin (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată.

           În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  includerea în domeniul public al judeţului a podeţului  peste pârâul Lunca, situat în comuna Ciolăneşti pe DJ 703, km 120+700, cu o lungime de 7,00 m.

 

 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului se completează în mod corespunzător.

 

Art.3. Bunul prevăzut la art. 1 va fi inclus distinct în evidenţa contabilă, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

 

Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean, prin direcţiile de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Contrasemnează,

                                                                                                      Secretar al judeţului,

 

                                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 Alexandria

Nr. 32 din 7 februarie 2007