BACK                     

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 privind:  asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,

         Având în vedere:

                - expunerea de motive nr. 3680 din 19.04.2007 a  președintelui Consiliului Județean  Teleorman Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 3681din 19.04.2007 al Direcțiilor  Integrare Europeană  și Dezvoltare Regională, Buget-Finanțe  privind asocierea în vederea înființarea  Asociației de Dezvoltare  Intercomunitar㠓Teleormanul” pentru gestionarea în comun a serviciilor publice de apă și canalizare ;

         - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

         - prevederile art. 12, alin (1) , lit. d din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  nr. 241/2006  și  ale art. 35, alin (3) și alin (4)  din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

         - prevederile art. 11, alin. (1) și (2), art. 12 alin (1),  art. 17, art. 91, alin. (1) lit. e și ale  art. 98 coroborat cu art. 45 alin (5) din Legea administrației locale , nr.215/2001, republicată;

 

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1  Se aprobă asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea  Asociației de Dezvoltare  Intercomunitar㠓Teleormanul” cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică  având ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și  furnizarea în comun  a acestor servicii. 

Art. 2  Se aprobă  Statutul și Actul Constitutiv al  Asociației prevăzute în Anexele 1și 2 .

Art. 3  Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, în Consiliul de Administrație al Asociației, domnul Neațu Gabriel, șef serviciu la Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională.

Art. 4  Se mandatează Președintele Consiliului Județean  să semneze în numele Consilului Județean Teleorman actele prevăzute la art. 2.

Art. 5   Anexele  nr. 1 și 2 sunt părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 6 La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 61 / 21 iunie 2006 privind asocierea Consiliului Județean Teleorman cu unele consilii locale urbane pentru gestionarea în comun a serviciilor publice de apă și canalizare.

            Art. 7  Președintele Consiliului Județen Teleorman, prin direcțiile de specialitate,

asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art. 8 Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 52  din  24 aprilie  2007