BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 pentru : modificarea  Hotărârii  Consiliului   Județean   Teleorman  nr.  59   din  15  mai   2007   privind    asocierea    județului   Teleorman   cu municipiile Alexandria, Roșiorii  de Vede, Turnu Măgurele  și         orașele  Zimnicea  și  Videle  pentru  înființarea   Operatorului   Regional  Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,

         Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 11215 din 21 noiembrie 2007 a  vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman, Bălan Ilie, și raportul de specialitate nr. 11216 din 21 noiembrie 2007 al Direcției  Integrare Europeană  și Dezvoltare Regională privind necesitatea  modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 59 din 15  mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman;

         - Adresa SC APA SERV SA  nr. 29 din 20 noiembrie 2007;

         - Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Teleormanul “ nr. 4 din 21 noiembrie 2007 

         - prevederile art. 45 alin. 5 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată;

         - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

                   

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I  - Se  modifică  art.  5 din  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 59 din 15 mai  2007 și va avea următorul cuprins:

         “Art. 5 - Se desemnează ca reprezentant al județului Teleorman, în Consiliul  de Administrație al societății , domnul  CÎRSTEA VIOREL”.

 

Art. II  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului 

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.   143  din   7  decembrie  2007